projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Цифри и факти на общинското управление НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - Отдел “ККВОПМС”

PostHeaderIconНОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - Отдел “ККВОПМС”

Индекс
НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.
Дирекция “ТСУ”
Дирекция “Архитектура”
Дирекция “ФСДУС”
Дирекция “ЕФП”
ДИРЕКЦИЯ “АПИО”
Дирекция “ГРН”
Дирекция “Образование и култура”
БМ “Младежки дом”
ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
МКБППМН
Отдел “ККВОПМС”
БМ „СПЖФНСИ”
БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”
БМ “СУОПКД”
БМ “Обредни дейности”
БМ “ОСДУ”
БМ “СУОПКД”
Всички страници

Отдел “ККВОПМС”


ЦИУГ

В периода от 01.11.2009 г. до 31.10.2010 г. в „Центъра за информация и услуги на гражданите” /ЦИУГ/ към Община Пазарджик има следният документооборот:

- Общ брой обработени документи - 26 385 бр.

от тях:

- получени документи - 18 872 бр.

- изпратени документи - 3 232 бр.

- междинен обмен – 4 147 бр. /получени – 728 бр., изпратени – 3 419 бр./

Вътрешният документооборот съставлява 134 бр. /обмен на документи между различните звена на Община Пазарджик – дирекции и бюджетни мероприятия/

С най-голям относителен дял от различните видове обработени документи са:

- писма – 9 617 бр.;

- заявления – 5 747 бр.;

- молби на граждани – 3 054 бр.;

- заповеди от общ характер – 6 295 бр.;

- договори – 3 478 бр.;

- искания – 841 бр.

В посочените данни е включен и документооборотът на “Центъра за услуги” в кв. “Изток” на ул. “Марица”, № 20


ОТЧЕТ за постъпили в Община Пазарджик заявления по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Период – от 01.11.2009 г. до 31.10.2010 г.

В периода от 01.11.2009 г. до настоящия момент /31.10.2010 г./ по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ в Община Пазарджик са постъпили 24 заявления от различни юридически /сдружения/ и физически лица. Те са следните:

1. “Асоциацията на производителите на екологична енергия”, гр. Варна – заявление с вх. № 18-00-3648 от 23.12.2009 г.;

2. “ПР Консулт СД” ЕООД, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-130 от 15.01.2010 г.;

3. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-15 от 20.01.2010 г.;

4. “ПР Консулт СД” ЕООД гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-331 от 09.02.2010 г.;

5. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-35 от 15.02.2010 г.;

6. Фондация “Програма Достъп до информация”, гр. София – заявление с вх. № 18-00-453 от 19.02.2010 г.;

7. Гражданско сдружение за осъществяване на общественополезна дейност “Граждани за Пазарджик”, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-1287 от 03.05.2010 г.;

8. Сдружение “Човеколюбие”, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-1352 от 11.05.2010 г.;

9. Сдружение “Надежда-2002”, гр. Левски, обл. Плевенска – заявление с вх. № 18-00-1401 от 14.05.2010 г.;

10. Гражданско сдружение за осъществяване на общественополезна дейност “Граждани за Пазарджик”, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-1453 от 18.05.2010 г.;

11. Фондация “Институт за пазарна икономика”, гр. София – заявление с вх. № 21-00-33 от 07.06.2010 г.;

12. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-169 от 17.06.2010 г.;

13. Гражданско сдружение за осъществяване на общественополезна дейност “Граждани за Пазарджик”, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-1801 от 23.06.2010 г.

14. Арх. Йордан Николов Белички, гр. Пазарджик – заявление /искане/ с вх. № 44-Й-91 от 28.06.2010 г.;

15. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-177 от 06.07.2010 г.;

16. “Асоциацията на производителите на екологична енергия”, гр. Варна – заявление с вх. № 18-00-1959 от 08.07.2010 г.;

17. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-190 от 15.07.2010 г.;

18. Сдружение “Човеколюбие”, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-2046 от 19.07.2010 г.;

19. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-208 от 27.07.2010 г.;

20. “Космо България Мобайл” ЕАД, гр. София – заявление с вх. № 18-00-2129 от 27.07.2010 г.;

21. Сдружение “Човеколюбие”, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 18-00-2290 от 16.08.2010 г.;

22. Георги Любенов Лазаров, гр. Пазарджик – заявление с вх. № 44-Г-317 от 03.09.2010 г.;

23. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-222 от 10.09.2010 г.;

24. Петър Андреев Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” при Общински съвет гр. Пазарджик – заявление с вх. № 06-00-238 от 27.09.2010 г.

Горепосочените заявление са подадени с искания за предоставяне на различни документи от Община Пазарджик. Заявленията са отработени и исканите документи са предоставени. По подадените заявления от Гражданско сдружение за осъществяване на общественополезна дейност “Граждани за Пазарджик” са заведени три съдебни дела в Административен съд гр. Пазарджик. По едно от тях, по разпореждане на съда, са изпратени на Сдружението допълнителни документи. Другите две дела са в процес на разглеждане.


ОТЧЕТ на приемен ден на кмета на община Пазарджик г-н Тодор Попов за периода 03 ноември 2009 г. – 26 октомври 2010 г.

В периода от 03.11.2009 г. до 26.10.2010 г.

- Общ брой на гражданите, записани за приемен ден на кмета на Община Пазарджик - 604 граждани, от тях посетили приемния ден са 516 граждани.

от тях насочени към съответните Дирекции, Бюджетни Мероприятия и Отдели в Община Пазарджик, са както следва:

- по лични въпроси - 71

- Секретар на Община Пазарджик - 81

- Главен архитект на Община Пазарджик – 71

- БМ „СПЖФНСИ” – 80

- Дирекция „Териториално и селищно устройство” – 36

- Дирекция „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността” – 56

- Дирекция „Социални дейности” – 19

- БМ „ОСДУ” – 6

- Отдел „Местни данъци и такси” – 5

- БМ „СУОБКДП” - Пазара – 11

- БМ „Паркинги и охрана” – 13

- Дирекция „Образование и култура” – 10

- Дирекция „ГРАО” – 18

Отработени са следните въпроси, поставени от гражданите:

Секретар на Община Пазарджик:

- с молба за работа - 75; назначени - 21

- организационни въпроси - 5

Главен архитект на Община Пазарджик:

- за издаване на разрешителни за поставяне на преместваеми съоръжения, удостоверения и скици за недвижими имоти, разрешения за строеж за прокопаване; становища и др. – 17

- за незаконни строежи – 24

- по общи проекти на граждани и организации с Община Пазарджик – 15

- проверки по сигнали на граждани по имотни въпроси – 9БМ „СПЖФНСИ”

- с молба за общинско жилище – общо 50. Настанени - 14

- за пренастаняване – 8

- за проблеми в общински жилища / ремонти / – 7

- за помещение за пенсионерски клуб клуб – 1

- за прекартотекиране – 5

- във връзка с искане за офиси и помещения за дружества, НПО, спортни клубове – 7

- във връзка с ползване на атракционно влакче за абитуриентски балове - 2Дирекция „Териториално и селищно устройство”

- поставяне на пейки и детски площадки – 7

- във връзка с разполгане на контейнери и съдове за смет – 4

- окастряне и отсичане на дървета – 2

- тротоарни плочки – 5

- проблеми с тротоари – 3

- във връзка с канализация – 3

- във връзка с улично осветление – 2

- ремонти на улици – 7

- ремонти на читалища и пенсионерски клубове – 2

- сметоизвозване - 1Дирекция „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността”

- за закупуване на общински терени и имоти – 13

- проблеми с частни и съсобствени имоти – 7

- средства за участия във фестивали, конкурси, спортни прояви, изработване на сайтове и различни видове обучения – 8

- във връзка с жалби за неправомерно отглеждане на домашни животни – съставени актове – 4

- финансиране издаването на книги на пазарджишки автори – 3

- отчуждаване на имоти – 2

- във връзка с жалби за работно време и шум на заведения в интерес на гражданите – 3

- бездомни кучета – 3

- инвестиционни намерения - 3Дирекция „Социални дейности”

- за социални асистенти – 3

- дърва за огрев /общо 10 молби / - на 4 са отпуснати

- във връзка с настойничество и попечителство – 2

- във връзка със субсидията за спортните клубове – 3

- във връзка с организация на спортни клубове - 2БМ „ОСДУ”

- настаняване в Дом за стари хора – 3

- във връзка с проблеми в домове за социални услуги – 3

- за работа в социални заведения - 3

Отдел „Местни данъци и такси”

- възражение за начислена такса смет или недкларирани имоти – 5БМ „СУОБКДП” – Пазара

- по сигнали за нарушения на търговци и организацията на работа на кооперативен пазар – 4

- окосяване – 1

- озеленяване – 1

- за съдействие по облагородяване инфраструктура междублоково пространство - 6БМ „Паркинги и охрана”

- по сигнали за незаконни гаражи – 1

- във връзка с организация на движение на пешеходци /поставяне на пешеходни парапети/ - 1

- пропуски за местодомуване – 5

- възражения за неправомерно вдигнати автомобили на граждани – 3Дирекция „Образование и култура”

- съдействие за издаване на книги и реализиране на различни културни проекти – 11

- съдействие за настаняване на деца в ОДЗ – 2Дирекция „ГРАО”

- издаване на удостоверения - 18

Към кмета на Община Пазарджик са отправени и други въпроси, а именно:

- инвалиди и хора с проблеми за пътуването с обществен транспорт - 3

- за съдействие за лечение в лечебно заведение - 1

- съдействие на православно просветно дружество - 1

- във връзка с довършване на храмове в населените места на общината -5

- насочени към кметове на населени места за съдействие – 4

- насочени към различни държавни институции – 3

- различни частни инициативи от граждани и фирми - 7

- оказана лична финансова помощ от кмета на общината /във връзка с проекти, кампании за набиране на средства за нуждаещи се хора и др./ - 12

Голям брой от гражданите влизат в приеман ден по лични въпроси, за да благодарят на кмета на Община Пазарджик за оказаното им съдействие, да подарят книга или да го поканят на различни обществени културни, спортни и др. мероприятия.


ОТЧЕТ на приемен ден на зам.-кмета на община Пазарджик г-н Петър Петров за периода 04 декември 2009 г. – 27 октомври 2010 г.

В периода от 04.12.2007 – 27.10.2010 г.

- Общ брой на гражданите, посетили приемен ден на зам.-кмета на Община Пазарджик – 398 граждани,

от тях насочени към съответните Дирекции, Бюджетни Мероприятия и Отдели в Община Пазарджик, са както следва:

- по лични въпроси - 77

- Секретар на Община Пазарджик - 30

- Главен архитект на Община Пазарджик – 45

- Управител БМ „СПЖФНСИ” – 40

- Директор Дирекция „Териториално и селищно устройство” – 98

- Директор Дирекция „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността” – 22

- Директор Дирекция „Социални дейности” – 10

- Ръководител БМ „ОСДУ” – 3

- Началник Отдел „Местни данъци и такси” – 18

- Управител БМ „СУОБКДП” - Пазара – 13

- Управител БМ „Паркинги и охрана” – 18

- Дирекция „ГРАО” - 9

- Г-н Петров - 15Отработени са следните въпроси, поставени от гражданите:

Секретар на Община Пазарджик

- с молба за работа - общо 27, назначени - 7

- организационни въпроси - 3

Главен архитект на Община Пазарджик

- за издаване на разрешителни за поставяне на преместваеми съоръжения, удостоверения и скици за недвижими имоти, разрешения за строеж за прокопаване; становища и др. – 18

- за незаконни строежи – 11

- по общи проекти на граждани и организации с Община Пазарджик – 1

- различни видове проверки по сигнали на граждани по имотни въпроси – 13

БМ „СПЖФНСИ”

- за общинско жилище – 36 общо. Настанени - 3

- за закупуване на общински жилища – 2

- за пренастаняване – 2

Дирекция „Териториално и селищно устройство”

- поставяне на детски площадки – 12

- във връзка с разполгане на контейнери и съдове за смет – 10

- окастряне и отсичане на дървета – 7

- тротоарни плочки – 11

- проблеми с тротоари – 2

- във връзка с канализация – 13

- във връзка с улично осветление – 4

- във връзка със запушени шахти – 1

- ремонти на улици – 7

- преасфалтиране междублоково пространство – 2

- поставяне на пейки – 5

- допълнително почистване на улици – 1

- във връзка със спирките на обществен транспорт – 5

- екологични проблеми – 1

- дупки по улиците – 1

- озеленяване - 7

Дирекция „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността”

- за закупуване на общински терени и имоти – 6

- проблеми с частни и съсобствени имоти – 6

- средства за участия във фестивали, конкурси, спортни прояви и др. – 2

- във връзка с жалби за неправомерно отглеждане на домашни животни – съставени актове – 2

- финансиране издаването на книги на пазарджишки автори – 1

- във връзка с жалби за работно време и шум на заведения в интерес на гражданите – 1

Дирекция „Социални дейности”

- за социални асистенти – 1

- дърва за огрев - З

- социални помощи – 4

- относно субсидията за спортните клубове - 1

БМ „ОСДУ”

- настаняване в Дом за стари хора – 2

- във връзка с искания на пенсионерски клубове – 1

Отдел „Местни данъци и такси”

- по сигнали за нарушения в търговски обекти – направени проверки и съставени актове за нарушения – 4

- възражение за начислена такса смет – 6

- във връзка с неплатени задължения /глоби, актове/ - 8

БМ „СУОБКДП” – Пазара

- по сигнали за нарушения на търговци на кооперативен пазар – 6

- озеленяване – 1

- във връзка с промяна на схемата на масите - 5

БМ „Паркинги и охрана”

- по сигнали за незаконни гаражи – 2

- във връзка с организация на движение на пешеходци /поставяне на пешеходни парапети/ - 4

- по повод неправомерно паркирани автомобили – 1

- местодомуване на автомобили по постоянен адрес - 6

Към зам.-кмета на община Пазарджик са отправени и други въпроси, на които гражданите са получили отговор, а именно:

- с искания за разсрочване на задължения - 24

- във връзка с инвестиционни намерения - 2

- състоянието в „Тролейбусен транспорт” – Пазарджик – 3

- по лични въпроси – 12