projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Цифри и факти на общинското управление НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - БМ “Обредни дейности”

PostHeaderIconНОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - БМ “Обредни дейности”

Индекс
НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.
Дирекция “ТСУ”
Дирекция “Архитектура”
Дирекция “ФСДУС”
Дирекция “ЕФП”
ДИРЕКЦИЯ “АПИО”
Дирекция “ГРН”
Дирекция “Образование и култура”
БМ “Младежки дом”
ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
МКБППМН
Отдел “ККВОПМС”
БМ „СПЖФНСИ”
БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”
БМ “СУОПКД”
БМ “Обредни дейности”
БМ “ОСДУ”
БМ “СУОПКД”
Всички страници

БМ “Обредни дейности”


ОСНОВНА ДЕЙНОСТ: ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАДОСТНИ И ТЪЖНИ ОБРЕДИ


ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

-ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

-ПОВИШАВАНЕ ДЕЛЪТ НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИБЮРО ”РАДОСТНИ ОБРЕДИ”

Сключени бракове 350. Смесените бракове са между български граждани и граждани от Русия, Гърция, Сърбия, Молдова и др. държави.

Все повече се увеличава броят на услугата изнесен ритуал-за този период са проведени 20. Два от тях са в Етнографския музей-Пазарджик, като типична тракийска сватба. Използват се различни начини за разнообразяване на ритуала “сключване на граждански брак”. Особен акцент са дните Ден на Пазарджик, на Християнското семейство, на 10.10.2010г. и т.н. Тази година двойките получиха от кмета поздравителен адрес и цветя. За по-голяма тържественост и въвеждане на елементи от българския фолклорен обичай в ритуала участват деца танцьори от детски ансамбъл за народни танци “Детство”. През годината се проучва желанието на гражданите за провеждане на тържество в гражданската зала за отбелязване на годишнини от сватбата. Проучването се извършва по пенсионерски клубове, старчески домове и др., за въвеждане на тази услуга през 2011г. Проведоха се 10 ритуала за честване на сребърна сватба. Отпечатано бе ново указание за младоженци.БЮРО “ТЪЖНИ ОБРЕДИ”

На територията на гробищния парк са извършени 785 погребения. От тях:

352-с граждански ритуал

290-с църковен ритуал

104-турски

39-без ритуал

1- ексхумация

Периодично актуализираме базата данни за гробни места, на полугодие провеждаме кампания за заплащане на гробните места.

Освен погребения БМ провежда и възпоменания.За периода са проведени 40 /в гражданската зала и на гробното място/.МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

През периода е направен частичен ремонт на канцелариите на счетоводството и на гробарите. Монтирани са три нови табла за некролози на новата част на гробищния парк, другите са отремонтирани и подновени. За почистването и подържането на гробищния парк се с работи с три програми по ПВЗ.


ФИНАНСОВА ДИСЦИПЛИНА

Контролирано изразходване на субсдията.

Провеждане кампания за заплащане на гробни места.

Увеличаване делът на собствените приходи /разширяване номенклатурата на услуги и траурни потреби/.

От 1.11.2009 г. до м.октомври 2010г.отчитаме следните приходи:

- от стоки 31 860лв.

- от услуги 90 179лв.

- от земя 40 570лв.