projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Цифри и факти на общинското управление НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - БМ “СУОПКД”

PostHeaderIconНОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - БМ “СУОПКД”

Индекс
НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.
Дирекция “ТСУ”
Дирекция “Архитектура”
Дирекция “ФСДУС”
Дирекция “ЕФП”
ДИРЕКЦИЯ “АПИО”
Дирекция “ГРН”
Дирекция “Образование и култура”
БМ “Младежки дом”
ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
МКБППМН
Отдел “ККВОПМС”
БМ „СПЖФНСИ”
БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”
БМ “СУОПКД”
БМ “Обредни дейности”
БМ “ОСДУ”
БМ “СУОПКД”
Всички страници

БМ “СУОПКД”

направление “Озеленяване”

І. Косене, зацветяване и поддържане на паркове и градини, разделителни ивици и прилежащи тревни площи, междублокови пространства, детски площадки, игрища, детски градини и училища:

1. Паркове и градини: Възраждане, Торта, Градска градина, Минерална баня, Ескулап, Здраве, Куклен театър, Гимназия “И.С.Аксаков”, при църквите “Св.Петка” и “Св.Богородица”, парк при плажа, градина на ул.”Васил Левски”, пешеходна зона към острова, парк при мост Атлантик, парк при паметника на Алеко Константинов на пътя за Пещера.

Обща площ – 92 дка.

2.Входно-изходни артерии и околовръстни улици – разделителни ивици и прилежащи тревни площи: “Георги Бенковски”, “Пловдивска”, ”Александър Стамболийски”, “Христо Касапвелев”, “Любен Боянов”, “Мильо Войвода”, “Царица Йоанна”, “Стефан Стамболов”, “Димчо Дебелянов”, “Стефан Караджа”, “Христо Ботев”, “Цар Иван Шишман”, Драгорска.

Обща площ – 170 дка.

3.Кръгови движения “Пловдивска”, “Шел”, “Лукойл”, “Елбрус” и “Минерална баня”

с обща площ 6,800 дка.

4.Косене, почистване и извозване на отпадъци от междублоковите пространства на кварталите Младост, Ставропол, Запад, Устрем, Марица, Орбита, Бесапара, кв.163 зад адвокатските кантори, Изток, ЖП Гара, Автопазар с обща площ 210 дка.

5.Косене, почистване и извозване на тревата от игрища, стадиони и прилежащите им площи – помощни игрища на Стадиона, Спортно училище, Полицейско училище, в квартал Младост, тенис-кортове.

Обща площ – 70 дка.

6.Обгрижване на детските площадки на територията на гр.Пазарджик – косене и почистване на 42 броя детски площадки.

7.Периодично почистване, косене на тревните площи и кастрене на дървета в детски градини и училища в гр.Пазарджик с обща площ 38,100 дка.

8.Периодично косене на паркове, улици, игрища и гробища в селата Юнаците, Гелеменово, Мирянци, Црънча, Дебръщица, Братаница, Мокрище, Ляхово, Добровница, Сарая.

9.Оказване съдействие при косене на Парк остров “Свобода”, Парк Стадиона и гробищен парк.

10. Ежедневно поливане с цистерни на площи, където не са изградени поливни системи:

“Пловдивска”, “Александър Стамболийски”, “Георги Бенковски”, “Цар Иван Шишман”; новонасетите тревни площи и дървета по “Цар Симеон”,”Мильо Войвода”,

“Проф. Никола Ламбрев”, “Кочо Честименски”, “”Панайот Волов”, “Цар Освободител”, “Кн. Мария Луиза”.

ІІ.Почистване и поддържане на:

1.Всички паркове и градини на територията на града – ежедневно и по график.

2.Фонтани на площад “К.Величков”, Градска градина и пред Военно окръжие.

3.Профилактично почистване на всички шахти на територията на града.

4.Снегопочистване на Градски пазар, паркове, градини и пешеходна зона – пл. ”К.Величков”, пл. ”Съединение” и улиците “Асен Златаров”, ”Втори януари”, ”Пейо Яворов” и пред административна сграда на Община Пазарджик.

ІІІ.Ежедневно рязане и окастряне на дървесни видове по заповеди на кмета:

- окастрени 630 бр.дървета;

- отсечени 150 бр.дървета;

- добита и раздадена на социално слаби граждани, старчески домове и клубове 240 куб.м. дървесина.

ІV. Ежедневно осигуряване на работа и контрол на 10 лица, лишени от свобода по договор с ДП “Фонд затворно дело” поделение Пазарджик.

V.Есенно и лятно зацветяване на всички съществуващи цветни площи и новоизградени такива:

1.Сезон лято-есен 2010 г. засадени 150 000 бр. сезонни цветя; четири пъти окопаване и два пъти торене.

2.Засадени 260 бр. декоративни дървета по ремонтираните улици “Цар Освободител”, “Цар Симеон”, “Мильо Войвода”, “Кн. Мария Луиза”, “Проф. Никола Ламбрев”.

3.Създаване на цветни фигури и декоративна растителност в Парк Стадиона и около реставрираната часовникова кула на пл. ”Съединение”.

4.Създаване на тревни площи по новоремонтираните улици “Райко Алексиев”, “Кн.Мария Луиза”, “Цал Освободител”, “Кочо Честименски” и “Панайот Волов”.

5.Раздадени безвъзмездно на граждани 1 040 бр. дървета и 21 000 бр. сезонни цветя.

С П Р А В К А

За приходите и разходите по направления за периода

01.11.2009год.-31.10.2010год.

  ПРИХОД РАЗХОД
ПАЗАР   516 500  197 540
БАНЯ  109 047  240 677
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ  -  531 899

БМ “Обредни дейности”

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ: ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАДОСТНИ И ТЪЖНИ ОБРЕДИ

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

-ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

-ПОВИШАВАНЕ ДЕЛЪТ НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ

БЮРО ”РАДОСТНИ ОБРЕДИ”

Сключени бракове 350. Смесените бракове са между български граждани и граждани от Русия, Гърция, Сърбия, Молдова и др. държави.

Все повече се увеличава броят на услугата изнесен ритуал-за този период са проведени 20. Два от тях са в Етнографския музей-Пазарджик, като типична тракийска сватба. Използват се различни начини за разнообразяване на ритуала “сключване на граждански брак”. Особен акцент са дните Ден на Пазарджик, на Християнското семейство, на 10.10.2010г. и т.н. Тази година двойките получиха от кмета поздравителен адрес и цветя. За по-голяма тържественост и въвеждане на елементи от българския фолклорен обичай в ритуала участват деца танцьори от детски ансамбъл за народни танци “Детство”. През годината се проучва желанието на гражданите за провеждане на тържество в гражданската зала за отбелязване на годишнини от сватбата. Проучването се извършва по пенсионерски клубове, старчески домове и др., за въвеждане на тази услуга през 2011г. Проведоха се 10 ритуала за честване на сребърна сватба. Отпечатано бе ново указание за младоженци.

БЮРО “ТЪЖНИ ОБРЕДИ”

На територията на гробищния парк са извършени 785 погребения. От тях:

352-с граждански ритуал

290-с църковен ритуал

104-турски

39-без ритуал

1- ексхумация

Периодично актуализираме базата данни за гробни места, на полугодие провеждаме кампания за заплащане на гробните места.

Освен погребения БМ провежда и възпоменания.За периода са проведени 40 /в гражданската зала и на гробното място/.

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

През периода е направен частичен ремонт на канцелариите на счетоводството и на гробарите. Монтирани са три нови табла за некролози на новата част на гробищния парк, другите са отремонтирани и подновени. За почистването и подържането на гробищния парк се с работи с три програми по ПВЗ.

ФИНАНСОВА ДИСЦИПЛИНА

Контролирано изразходване на субсдията.

Провеждане кампания за заплащане на гробни места.

Увеличаване делът на собствените приходи /разширяване номенклатурата на услуги и траурни потреби/.

От 1.11.2009 г. до м.октомври 2010г.отчитаме следните приходи:

- от стоки 31 860лв.

- от услуги 90 179лв.

- от земя 40 570лв.

БМ “ОСДУ”

Специалистите на БМ “Общински социални дейности и услуги” работят в тесен контакт с институции като:

o Регионална дирекция “Социално подпомагане”

o Дирекция “Социално подпомагане

o Отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”

o Дирекция “Бюро по труда”

o Неправителствени организации

Всички Кметове на населени места и Дирекции в Община Пазарджик

Персоналът на БМ “ОСДУ” е шест щатни бройки. От тях един ръководител, един главен счетоводител, двама счетоводители, един касиер- личен състав и един домакин – деловодител.

Служителите по ПМС 66 са пет бройки.

За капиталови разходи е изразходвана сумата от 50659 лв. – държавна дейност:

- 49409лв. за ремонт на ДСХ Пазарджик /лежащи/ и общинска дейност -1250лв. за закупуване на климатик на Пенсионерски клуб с. Говедаре.

За деветмесечието на 2010г.всички държавни дейности по отчет не са превишили бюджета.

От 01.06.2010г.Центъра за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с увреждания с. Звъничево премина в Дневен център за възрастни с увреждания.

По проект за рехабилитация на социалната инфраструктура по оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013г.” тече ремонт на ДСП Черногорово; ДСП Огняново и ДЦВУ Пазарджик.

Обновени бяха и Пенсионерски клуб с. Черногорово, Пенсионерски клуб с. Црънча, Пенсионерски клуб с. Главиница , Пенсионерски клуб с. Росен , Пенсионерски клуб с. Огняново.

Дирекция “Архитектура”
Дирекция “ФСДУС”
Дирекция “ЕФП”
ДИРЕКЦИЯ “АПИО”
Дирекция “ГРН”
Дирекция “Образование и култура”
БМ “Младежки дом”
ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
МКБППМН
Отдел “ККВОПМС”
БМ „СПЖФНСИ”
БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”
БМ “СУОПКД”
БМ “Обредни дейности”
БМ “ОСДУ”
БМ “СУОПКД”