projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Цифри и факти на общинското управление НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - Дирекция “Архитектура”

PostHeaderIconНОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - Дирекция “Архитектура”

Индекс
НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.
Дирекция “ТСУ”
Дирекция “Архитектура”
Дирекция “ФСДУС”
Дирекция “ЕФП”
ДИРЕКЦИЯ “АПИО”
Дирекция “ГРН”
Дирекция “Образование и култура”
БМ “Младежки дом”
ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
МКБППМН
Отдел “ККВОПМС”
БМ „СПЖФНСИ”
БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”
БМ “СУОПКД”
БМ “Обредни дейности”
БМ “ОСДУ”
БМ “СУОПКД”
Всички страници
Дирекция “Архитектура”:

Дирекция “Архитектура” осъществява дейността си в рамките на Община Пазарджик в четири основни направления, засягащи задачи и проблеми в областта на устройствено планиране и елементи на градското обзавеждане, инвестиционно проектиране, контрол на строителството и въвеждане на ново строителство в експлоатация, поддържане архив на одобрените планове и измененията им, архив на издадените разрешения за строеж и изискващите се по ЗУТ регистри.

За осъществяване на дейността си съгласно ЗУТ, в дирекцията се организират и провеждат по 2 заседания месечно на Експертния съвет по устройство на територията. През периода са проведени 22 бр. заседания на Експертния съвет, на които са процедирани и разгледани 690 преписки по промяна на действуващите планове и промяна на предназначение на земеделски земи. Съставени са 236 бр. актове за поправка на кадастралната основа за селата.

Окончателно са приключени процедури по изработения ПУП-ПРЗ “Руски І” и „Руски ІІ” и схеми към него за територията, закючена между ул. “Цар Освободител”, „Ал. Стамболийски”, „Христо Ботев” и ул. „Л. Боянов”. Изготвеният план отговаря на законовите изисквания и създава по-добри условия за осъществяване на инвестиционните намерения на собствениците на имоти.

Приключени са процедурите по оптимизиране на територията на жк „Устрем” с оглед обособяване на урегулирани поземлени имоти „за гаражи” с цел задоволяване на нужди на граждани, живеещи в жилищните комплекси и създаване на хармония на средата за обитаване.

Изготвени са опорни планове и планови задания за възлагане на проектирането на ПУП-ПРЗ за жилищен район „Запад” и в момента има готовност за възлагане на проектирането. Тече процедура за изготвяне на опорен план за жилищен район „Марица”, обхващащ южната част на града.

За отчетния период са изработени 5бр инвестиционни проекта, като един от тях е пристройка на ОУ „Проф ив. Батаклиев” за санитарен възел и котелно, с който се кандидатства за външно финансиране.

В дирекцията са постъпили 660 инвестиционни проекта за гр. Пазарджик и 131 за населените места, които са процедирани и одобрени в рамките на законоустановените срокове. Издадени са 290 разрешения за строеж, 82 разрешения за поставяне и 750 разрешения и актове за преместваеми съоръжения.

В дирекцията са извършени множество административни услуги. За периода са издадени 620 скици на недвижими имоти и презаверени 1 480.

Издадени са 1 150 удостоверения за описание и идентичност на имоти, 630 удостоверения за съборени сгради, 60 удостоверения за новоизградени обекти, 92 удостоверения за определяне на административни номера, заверени са 6 300 данъчни декларации, както и множество други административни услуги.

Проведени са 8 заседания на комисията по подземните проводи, на които са разгледани 63 бр. преписки и издадени 86 разрешения за прокопаване.

Започнати са 4 бр. административни преписки за отчуждаване на имоти на граждани за отваряне на улици.

През тази година дирекцията изготвя и поддържа нов регистър за етажната собственост, като до момента са постъпили 320 искания за регистрация, от които са издадени 312 удостоверения за регистрация. Изготвени са съобщения и разлепени напомнителни писма по входовете на жилищните блокове.

За отчетния период в строителния контрол са постъпили 328 жалби, възражения и молби. Комплектовани са 34 преписки за незаконно строителство, които са изпратени в РДНСК-ЮЦР за последващи действия. Съставени са 130 административни преписки за премахване на преместваеми обекти. Издадени са 4 заповеди за спиране на строителството, премахнати са 12 незаконни обекта. Извършени са 308 проверки на място и по документи по жалби на граждани. Заверени са 175 бр. протоколи за откриване на строителни площадки и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

В дирекцията за отчетния период са регистрирани с удостоверения за въвеждане в експлоатация 201 на строежи от ІV и V категория. Извършени са проверки и огледи на място за освидетелстване на строежи, като негодни за ползване и застрашени от самосрутвяне за 19 сгради, за които са съставени необходимите административни преписки и заповеди на кмета на общината за премахване на негодни сгради – 5 бр., за извършване на ремонт и укрепване – 14 бр.

Извършени са 22 огледа на място на сгради и жилищни блокове с цел освидетелстване на конструкцията.

Дирекция “Архитектура” е издала 7 удостоверения за заварен строеж по § 6 от Наредба №2/2003 г., и 25 удостоверения за завършен строеж, с което се съкращават бюрократичните процедури при експлоатацията на заварени обществени, промишлени и жилищни сгради, заведения и търговски обекти.

Във връзка с влязлото в сила изменение на ЗУТ за строежите, изградени в изминали периоди до 1987 г., се издадоха 160 удостоверение за търпимост, които дават възможност за извършване на прехвърлителни сделки на гражданите.

Започнати са процедури по §184 от ПЗР на ЗУТ за проучване възможностите за узаконяване на незаконни строежи и възстановяване на загубени книжа – издадените актове са 5.

В дирекцията се кординират и контролират дейностите по разполагане на преместваеми съоръжения за търговия и рекламно информяционни елементи на територията на община Пазарджик. Поддържа се и се осъвременява приетата от Общински съвет схема за разполагане на преместваемите съоръжения.

За отчетния период са издадени 120 разрешения за поставяне на РИЕ, 212 разрешения за разполагане на маси пред заведения, 82 разрешения за поставяне на павилиони, 340 разрешения за поставяне на кабини, 102 разрешения за спортноатракционни съоръжения, 12 разрешения за поставяне на строително скеле.