projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Цифри и факти на общинското управление НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - Дирекция “ЕФП”

PostHeaderIconНОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - Дирекция “ЕФП”

Индекс
НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.
Дирекция “ТСУ”
Дирекция “Архитектура”
Дирекция “ФСДУС”
Дирекция “ЕФП”
ДИРЕКЦИЯ “АПИО”
Дирекция “ГРН”
Дирекция “Образование и култура”
БМ “Младежки дом”
ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
МКБППМН
Отдел “ККВОПМС”
БМ „СПЖФНСИ”
БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”
БМ “СУОПКД”
БМ “Обредни дейности”
БМ “ОСДУ”
БМ “СУОПКД”
Всички страници

Дирекция “ЕФП ”:

През отчетния период Дирекция „Европейски Фодове и програми” е подготвила и получила финансиране за проекти на стойност над 28 млн. лева.

I.ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013”:

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти. Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”. Процедура BG161PO005/08/1.30/01/01

1. Проект: “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Алеко Константиново и с. Главиница, община Пазарджик”

Договор с МОСВ №58-131-С047

Обща стойност на проекта: 1 125 480,00 лв.

Проектиран водопровод:

за с.Алеко Константиново     17 700 линейни метра

за с.Главиница                     17 790 линейни метра

общо                                    35 490 линейни метра

Проектирана канализация:

за с.Алеко Константиново     15 540 линейни метра

за с.Главиница                     14 320 линейни метра

общо                                    29 860 линейни метра

Отпадните води ще се отвеждат в градската канализация на Пазарджик и оттам ще се заустват в ПСОВ на гр.Пазарджик.

Към месец октомври 2010г. са извършени следните дейности:

1. Изготвена е 25-годишна инвестиционна програма за водния сектор на агломерацията;

2. Изготвен е анализ на социалната поносимост на проекта на макро равнище;

3. Изготвен доклад за инвестиционни компоненти;

4. Изготвено Прединвестиционно проучване;

5. Готов Идеен проект за одобрената алтернатива;

6. Формуляр за кандидатстване за финансиране с всички необходими документи;

7. Документация за възлагане на обществените поръчки за следващ етап на кандидатстване.

На 16.04.2010 г. между Община Пазарджик и МОСВ бе подписано Допълнително споразумение №1 към договор за безвъзмездна финансова помощ №58-131-С047/12.01.2009г. С него се удължава и срока за изпълнение на договора до 11.01.2011г.

2. Проект: „Изготвяне на работни проекти за ВиК мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово, община Пазарджик”

Договор №58-131-С160

Обща стойност на проекта: 692 420.00 лв.

Към месец октомври 2010 г. са извършени следните дейности:

1. Проведено обществено обсъждане за бъдещата реализация на проекта за ВиК мрежа и ПСОВ в селата Пищигово и Черногорово;

2. Изготвено Прединвестиционно проучване за ВиК мрежа и пречиствателни станции за отпадни води в с.Пищигово и с.Черногорово с точна обосновка и посочени в нея доказателства за необходимостта от проектиране на две ПСОВ;

3. Изготвено е Инженерно-геоложко проучване на с. Пищигово;

4. Изготвено е Инженерно-геоложко проучване на с. Черногорово;

5. Изготвена е част Геодезия на с. Пищигово;

6. Изготвена е част Геодезия на с. Черногорово;

7. Изготвени са работните проекти за водопровод и канализация на селата Пищигово и Черногорово, като към момента се извършват процедури по определяне на терените на бъдещите ПСОВ на селата.

На 16.04.2010г. между Община Пазарджик и МОСВ бе подписано Допълнително споразумение №1 към договор №58-131-С160/12.01.2009г. С него се удължава и срока за изпълнение на договора до 11.01.2011г.

3. Проект: “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ за селата Огняново и Хаджиево”.

Договор №58-131-С151

Обща стойност на проекта: 442 600,00 лв.

Проектиран водопровод:

за с.Огняново                        20 546 линейни метра

за с.Хаджиево                       14 736 линейни метра

общо                                     35 282 линейни метра

Проектирана канализация:

за с.Огняново                        18 504 линейни метра

за с.Хаджиево                       12 403 линейни метра

общо                                     30 907 линейни метра

Към месец Октомври 2010г. са извършени следните дейности:

1. Изготвен Пред инвестиционен проект: Съвместно третиране на отпадъчните води;

2. Изготвени Работни проекти за канализационната мрежа на с. Огняново и с. Хаджиево;

3. Работния проект за съвместно третиране на отпадъчните води на с.Огняново и с.Хаджиево;

4. Приключен е Работен проект: Реконструкция на водопроводната мрежа на двете села.

На 16.04.2010 г. между Община Пазарджик и МОСВ бе подписано Допълнително споразумение №1 към договор №58-131-С151/12.01.2009г. С него се удължава и срока за изпълнение на договора до 11.01.2011г.

4. Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Дебращица”

Договор №58-131-С153

Стойност на проекта: 795 786,00 лв.

Проектиран водопровод:

за с. Дебращица 14 641 линейни метра

Проектирана канализация:

за с.Дебращица 14 775 линейни метра

Към месец Октомври 2010г. са извършени следните дейности:

1.Проведени са геоложки и хидроложки проучвания;

2.Изготвен е Работен проект;

3.Изготвен анализ Разходи-ползи, съгласно насоките на Европейската комисия, Работен документ4;

4.Подготвена е документацията за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект;

5. Попълнен е формуляра за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект.

На 09.07.2010 г. в гр.София между Община Пазарджик и МОСВ се подписа Допълнително споразумение №1 към договор за безвъзмездна помощ № 58-131-С153/12.01.2009г., с което срокът за изпълнение на проекта е удължен на 24 месеца, т.е. до 11 януари 2011г.

5. Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Паталеница”

Договор №58-131-С154

Стойност на проекта: 940 510,00лв.

Проектиран водопровод:

за с. Паталеница 24 240 линейни метра

Проектирана канализация:

за с. Паталеница 22 520 линейни метра

Към месец Октомври 2010г. са извършени следните дейности:

1.Проведени са геоложки и хидроложки проучвания;

2.Изготвен е Работен проект;

3.Изготвен анализ Разходи-ползи, съгласно насоките на Европейската комисия, Работен документ

4.Подготвена е документацията за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени

в бъдещия инфраструктурен проект;

5. Попълнен е формуляра за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект.

На 09.07.2010 г. в гр.София между Община Пазарджик и МОСВ се подписа Допълнително споразумение №1 към договор за безвъзмездна помощ № 58-131-С153/12.01.2009г., с което срокът за изпълнение на проекта е удължен на 24 месеца, т.е. до 11 януари 2011г.

6. Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Црънча”

Договор №58-131-С152

Стойност на проекта: 766 598,00лв.

Проектиран водопровод:

за с. Црънча 17 098 линейни метра

Проектирана канализация:

за с. Црънча 15 803 линейни метра

Към месец Октомври 2010г. са извършени следните дейности:

1.Проведени са геоложки и хидроложки проучвания;

2.Изготвен е Работен проект;

3.Изготвен анализ Разходи-ползи, съгласно насоките на Европейската комисия, Работен документ4

4.Подготвена е документацията за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект;

5. Попълнен е формуляра за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект.

На 09.07.2010 г. в гр.София между Община Пазарджик и МОСВ се подписа Допълнително споразумение №1 към договор за безвъзмездна помощ № 58-131-С153/12.01.2009г., с което срокът за изпълнение на проекта е удължен на 24 месеца, т.е. до 11 януари 2011г.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОПНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013”:

1. Проект «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна социална инфраструктура, допринасяща за развитие в Община Пазарджик-

Номер на договора: Договор № BG161PO001/1.1-01/2007/038

Стойност на проекта 975 516,08лв.

Към месец октомври 2010г. са извършени следните дейности:

Проектът стартира на 03.02.2009г. Обектите включени в него са:

Домашен социален патронаж с.Огняново;

Домашен социален патронаж с.Црънча;

Домашен социален патронаж с.Черногорово

„Защитено жилище” гр.Пазарджик.

По проекта са включени ремонт и реконструкции съобразени с изискванията на РИОКОЗ за социалните патронажи и за жилищата за хора с увреждания. Включено е обзавеждане и оборудване на кухните и офисите към ремонтираните обекти, това от своя страна ще доведе до повишаване на качеството и на капацитета на обслужваните граждани.

До момента са започнати ремонтните дейности на сградите и е проведена обществена поръчка за обзавеждането. По договор проекта трябва да приключи на 03.02.2011г.

2. Проект “Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища”

Номер на договора: Договор № BG161PO001/1.1-01/2007/024

Период на изпълнение: 03.02.2009 г. – 03.02.2011 г.

Стойност на проекта - 5 535 383,42 лв

Към месец октомври 2010г. са извършени следните дейности:

Дейност 2. Избор на изпълнители за СМР, доставка на оборудване и външни услуги

2.2. Избор на изпълнители за СМР

Договорът с избрания изпълнител ДЗЗД „ЕЛМИБ ОБЕДИНЕНИЕ” е прекратен със Споразумение - рег. № 783/ 24.08.2010 г. На 25.08.2010 г. е обявена открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за извършване на СМР на 4 училищни сгради - рег. № в АОП 00385-2010-0016. Офертите са отворени на 19.10.2010 г. Предстои работата на комисията за разглеждане и оценка и класиране на офертите.

2.4. Избор на доставчици на оборудване

Проведен избор съгласно НВМОП (открит конкурс) и избрани изпълнители за доставка на оборудване; Сключени договори с избраните изпълнители.

Дейност 5. Доставка и инсталиране на оборудване

За подобряване на образователните условия и модернизиране на на учебния в 5-те е доставено следното оборудване:

§ Преносими компютри - 11 бр.

§ Телевизори – 9 бр.

§ Система за озвучаване – 2 бр.

§ Копирна машина – 2 бр.

§ Компютърни конфигурации – 70 бр.

§ Мултимедийни проектори – 4 бр.

§ Мултифункционално устройство – 3 бр.

§ Цветни принтери – 1 бр.

§ Стенни екрани за презентации с мотор – 6 бр.

§ Микроскоп – 2 бр.

§ Телескоп – 1 бр.

§ Дигитален фотоапарат – 4 бр.

§ Стойки за волейболна зала – 1 комплект.

§ Софтуер «Електронен дневник» и «Елелектронен каталог».

Дейност 4: Извършване на строително-монтажни работи

Дейността предвижда извършване на рехабилитация на 4 сгради, използвани от 5 общински училища - ОУ “Св. Климент Охридски”, СОУ “Георги Бенковски”, Гимназия “Ив. С. Аксаков”, Езикова гимназия “Б. Брехт” и Математическа гимназия “К. Величков”.

Дейността не е стартирала.

3. Проект "Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие,чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик"

Номер на договора: BG161PO001/1.4-02/2008/011

Период на изпълнение: 21.10.2009 г. – 21 юни 2011 г.

Стойност на проекта: 9 569 902.36 лв

Към месец октомври 2010г. са извършени следните дейности:

Дейност 3. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители

3.1. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки

Изготвянето на тръжната документация за подготовка на документация за провеждане на открити процедури за избор на изпълнители за строителство и упражняване на строителен надзор беше възложена на изпълнител, избран, съгласно чл. 2, ал. 1 от НВМОП. В резултат на работата по договора бяха изготвени 2 броя документация за избор на изпълнител за строителство и изпълнител на услуга строителен надзор съгласно разпоредбите на ЗОП за провеждане на открита процедура.

3.2. Провеждане на процедури за избор на изпълнители

Проведен избор съгласно ЗОП и избрани изпълнител за строителство и изпълнител на услуга строителен надзор; Сключени договори с избраните изпълнители

Дейност 5. Строително - монтажни работи за осигуряване на достъпност и подобряване на градската физическа среда в гр. Пазарджик

Строително-монтажните дейности, насочени към ревитализация, подобряване на елементите на градската физическа среда, въвеждане на енрегийно-ефективно осветление и подобряване на достъпността ще обхванат система от площади и улици, които оформят пешеходната зона на града, с граници: бул. „България”, ул. „Екзарх Йосиф”, ул. „Хан Крум, ул. „Генерал Гурко”. Вътрешни основни улици в тази зона са ул. „Константин Величков”, ул. „Градски пазар”, ул. „Търговска”, ул. „2-ри януари”, ул.”Д. Казаков” и други малки улички, които осигуряват захранването на търговската мрежа.

На 25.06.2010 г. е стартирало изпълнението на строително-монтажните работи по етап 1 – пространството, оформено като площад „Съединение”, гр.Пазарджик, или територията от централната градска част между улица „Хан Крум”, ул. „Цар Симеон” и бул. „Генерал Гурко”.

Изпълнени са всички демонтажни дейности, както и подготвителни такива, положени са настилки и се поставят елементи на градската среда.

Изпълнено е още:

• Изравняване зоната пред бюста на Хр.Ботев с цел - създаване цялостен облик на площада и подобряване на средата за хората в неравностойно положение.

• Премахване на полуразрушените ограждания

• Запазване на очертанието на съществуващата водна площ

4. Проект „Пазарджик – устойчиво развиваща се община”- изпълнен

Номер на договора: BG161PO001/4.2-01/2008/013

Период на изпълнение: 10.04.2009 г. – 10.03. 2010 г.

Стойност на проекта: 263 040 лв

Към месец октомври 2010г.Проектът е приключен, с верифицирани

и възстановени средства по следните извършени дейности:

Дейност 1.Анализ на наличните ресурси на община Пазарджик.

Дейност 2.Анализ на опита на партньорите

Дейност 3.Провеждане на работни семинари и обучения на територията на община Пезинок

Дейност 4.Разработка на сайт за споделяне на опит и създаване на партньорства

Дейност 5.Изработка на стратегия за устойчиво развитие на община Пазарджик

Дейност 6.Организиране на работна конференция за устойчиво развитие в община Пазарджик

Дейност 7.Дейности за информация и публичност

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 2007-2013”:

1. Проект “Подобряване на административното обслужване в Община Пазарджик, чрез въвеждане на система за електронно управление”-758 100лв.

Номер на договора: А09-31-10С/12.06.2009 г

Период на изпълнение: 12.06.2009 г. – 12.12. 2010 г.

Стойност на проекта: 758 100лв.

Към месец Октомври 2010г. са извършени следните дейности:

Дейност 1: Анализ на административната готовност на Община Пазарджик за въвеждане на система за електронно управление –приключила

Дейност 2 Изработване на методика за цялостно изграждане на система за електронно управление - приключила

Дейност 3. Изграждане на система за улесняване на достъпът на представители на уязвими групи и хората с увреждания- в процес на изпълнение

Дейност 4. Изграждане на единна операционна среда за управление и предоставяне на електронни административни услуги в реално време- в процес на изпълнение

Дейност 5 .Внедряване и тестване на системата и провеждане на съпътстващо обучение на служителите работещи с нея - в процес на изпълнение

Дейност 6: Популяризиране на система за електронно управление сред гражданите и бизнеса на община Пазарджик-обявена е Обществена поръчка.

II.ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ В ОЧАКВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИН. КАПАЦИТЕТ” 2007-2013”:

1. Проект „Подобряване на управлението на човешките ресурси в сферата на образованието на община Пазарджик”схема за безвъзмездна помощ BG051PO002/10/2.1-04 „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация”

III.ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА КЪМ ОКТОМВРИ 2010

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОПНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013”:

1. Проект „Изграждане на Подпорни стении бетонова облицовка на „Телки дере”- с.Гелеменово, по схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-06/2010: „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”на стойност около 1 000 000лв.

2. Проект „ Интегриран план на гр.Пазарджик”, по схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на стойност около 500 000лв.

3. Проект „Културно-туристически център, „Селищна могила Юнаците” по схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни културни и исторически атракции” ” на стойност около 6 000 000лв

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 2007-2013”:

1. Проект „Транснационално сътрудничество за развитие на модерни местни политики и добро управление в Община Пазарджик и Община Братислава, чрез трансфер на опит и успешни практики”, схема за безвъзмездна помощ BG051PO002/10/2.5-01„Транснационално и междурегионално сътрудничество”- около 350 000 лв.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013”:

1. Проект за водния цикъл на гр.Пазарджик, по схема за безвъзмездна помощ BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” на стойност около 17 000 000лв.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 2007-2013”:

1.Проект “ Изграждане на регионален информационен център в Община Пазарджик» по процедура «Изграждане на регионални информационни центрове» стойност около 400 000 лв.