projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Цифри и факти на общинското управление НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - ДИРЕКЦИЯ “АПИО”

PostHeaderIconНОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - ДИРЕКЦИЯ “АПИО”

Индекс
НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.
Дирекция “ТСУ”
Дирекция “Архитектура”
Дирекция “ФСДУС”
Дирекция “ЕФП”
ДИРЕКЦИЯ “АПИО”
Дирекция “ГРН”
Дирекция “Образование и култура”
БМ “Младежки дом”
ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
МКБППМН
Отдел “ККВОПМС”
БМ „СПЖФНСИ”
БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”
БМ “СУОПКД”
БМ “Обредни дейности”
БМ “ОСДУ”
БМ “СУОПКД”
Всички страници

ДИРЕКЦИЯ “АПИО”

В сектор “Правно обслужване” юристите оказват правна помощ на общинската администрация за законосъобразност на дейността на Общината и за защита на нейните интереси.

На първо място се осъществява процесуалното представителство пред съдилищата в страната.

За периода делата са както следва:

- новообразувани граждански дела - 155 бр. с различен характер /за собственост на недвижими имоти, за обезщетения, трудови спорове и др./.

- 52 бр. наказателни административен характер дела /нахд/ в РС по жалби против наказателните постановления на Кмета на Общината за санкциониране на нарушителите; 9 бр. касационни нахд по жалби против решенията на РС по нахдела, и 7 бр. наказателни общ характер дела по които предявихме искове за заплащане на обезщетение за увредено общинско имущество.

- 38 бр. административни дела в Административен съд Пазарджик, 18 бр. административни дела във ВАС. Образувани са и 8 бр. дела в Комисия по защита на конкуренцията по ЗОП и НВМОП и 1 бр. в Комисията за защита от дискриминация.

- по изпълнителните дела се предприеха действия за събиране на вземанията на Общината – общо 718 бр. изпълнителни дела, подадени са по 28 бр. молби за издаване на изпълнителни листове и по 32 бр. изцяло са платени дължимите суми.

Продължава работата по висящите дела от предходни години.

Секторът работи и по административнонаказателната дейност на Общината. През периода са издадени: 1729 бр. наказателни постановления за нарушения на ЗМДТ, Закона за защита на потребителите, Закона за туризма и по наредбите, приети от Общинския съвет. Юристите дават становище по административнонаказателните преписки и защитават законосъобразността им пред съдилищата. Служителите връчват наказателните постановления, придвижват преписките до съда, отправят поканите по ДОПК за доброволно изпълнение, изпращат преписките до НАП /1 314 бр. преписки/.

От юристите са съгласувани 846 бр. актове за установяване на вземане за ТБО.

От юристите се съгласуват всички заповеди, издавани от кмета на общината, решения по КМЧП и ЗГР, както и всички договори, сключени от общината.

Юристите работят и по приложението на ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки - даваг становище по документацията и участваг в процедурите.

Юристите участват в изработването на документацията и в провеждането на търгове и конкурси за стопанисване и разпореждане с общинско имущество, вкл. концесии – за отчетния период са 51 бр. плюс 5 бр. концесии и предстоят през м. ноември 2010 г. 10 бр. процедури, вкл. концесии.

Юристите работят и по актуализация на наредбите, приети от Общинския съвет.

Дават правни консултации на кмета на общината, заместник-кметовете, кметовете на кметства, директорите на дирекции, началниците на отдели, служителите на общинската и кметските администрации, и на общинските бюджетни звена във връзка с изпълнение на служебните им задължения.

Дават мнение за законосъобразността на проектите за решения на общинския съвет.

Сектор “Законност, управление при кризи и човешките ресурси“:

Специалистите от “Човешките ресурси” за 2009 г. са изготвили 9 бр. варианта на щатни разписания, над 15 бр. длъжностни характеристики; изготвили са заповеди за назначаване на 20 служители и за освобождаване на 18 лица; проведени са 6 конкурси по Закона за държавния служител; работиха съвместно с Бюрото по заетостта по Регионални програми /”Работа за всеки”, Културно-историческо наследство и книжен фонд”, “Пазарджик-зелен град за отдих и спорт”, “С грижа към старите хора”/, Национални програми /”Аварийни групи” и “ОСПОЗ”/, по които са усвоени 201 000 лв и по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” от Европейския социален фонд 2007-2013 по която ще се усвоят 450 000 лв; ежедневно се изготвяли средно по 15 бр. заповеди за отпуск и ежемесечно сред по около 30 бр. заповеди за промяна на допълнително възнаграждение за прослужено време; за всички новоназначени и освободени работници и служители - над 430 бр. – са изготвени и представени уведомленията по чл. 62 от КТ пред НОИ.

Финансовият контрольор е работил по изготвяне на годишния доклад до МФ за състоянието на системите за финансово управление и контрол в Общината, осъществявал е предварителен и последващ финансов контрол по разходите на бюджетни средства вкл. и в направления “Образование” и “Култура”, като е издал над 6 800 бр. контролни листове, в т.ч. по граждански договори, по 10 договора по различни оперативни програми, извършва и инвентаризации на материалните запаси и паричните средства.

Специалистите по управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка извършиха проверки на плувните басейни, на микроязовирите на територията на Общината, на защитните съоръжения на “Каучук” АД, “Елхим-Искра” АД, “ДУРОПАК” АД, ОББ, ул. “Сан Стефано”, ул. “Ал. Батенберг”, “Виделина”. Беше изготвена справка на сградите с масово пребиваване на хора. Беше актуализиран общинския план за защита при бедствия. Оповестяване на общинския щаб за координация на СНАВР и обявяване на 26.07.2010 г. на бедствено положение за девет населени места на територията на общината. Организиране работата на комисиите за оглед и оценка на щетите, нанесени от проливния дъжд на 26.07.2010 г. и от мълния на жилищна сграда в с. Говедаре. Подготвиха се документи за кандидатстване пред МКВП към МС за отпускане на финансови средства за пострадалите от наводнението и от мълнията. Осигуриха се фургони за временно настаняване на бездомни семейства от с. Паталеница, Братаница и Огняново.

Работата по отбранително-мобилизационната подготовка работиха по Плана за привеждане в готовност за работа във военно време, който е разработен на основание ПМС № 150/1992г. и в съответствие с директивата, приета с решение № 166/2002г. на МС и е актуализиран съобразно щатно-структурните промени. Съставът на Общинския съвет по сигурност е актуализиран съобразно щатно-строуктурните промени. Актуализирано е контролното число за отсрочване от повикване във въоръжените сили, съгласно указанията на Областния управител от 2009г. В Община Пазарджик е организирано дежурство и система за оповестяване.

Сектор”Информационно обслужване”

Поддържа се в изправност наличната компютърна техника и локалната мрежа. Извършва се ежедневен трансфер и обработка на данни от базата на МДТ към Общината. Актуализира се единната деловодна система - разшири се обхватът на издаваните наказателни постановления; внедри се нов модул за създаване и поддръжка на регистър „Етажна собственост”. Всички необходими документи във връзка със Закона за етажната собственост са публикувани на интернет страницата на Общината за улеснение на гражданите; регулярно се поддържат електронните регистри към Държавната администрация.

За подобряване сигурността на изградената Общинска мрежа се закупи ново хардуерно у-во (MicroTik) и се работи по конфигурирането на нов сървер за мигриране на данните (вкл. web site на Общината, mail-server)

Община Пазарджик премина контролен одит по ISO – създаде се нова версия 3 в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008

Работи се по проект „Подобряване на административното обслужване в Община Пазарджик чрез въвеждане на система за електронно управление”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № А 09-31-10C/12.06.2009г., както и по проект “Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища” в частта - доставка и инсталиране на оборудване в пет училища на гр.Пазарджик.