projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Цифри и факти на общинското управление НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - Дирекция “ГРН”

PostHeaderIconНОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - Дирекция “ГРН”

Индекс
НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.
Дирекция “ТСУ”
Дирекция “Архитектура”
Дирекция “ФСДУС”
Дирекция “ЕФП”
ДИРЕКЦИЯ “АПИО”
Дирекция “ГРН”
Дирекция “Образование и култура”
БМ “Младежки дом”
ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
МКБППМН
Отдел “ККВОПМС”
БМ „СПЖФНСИ”
БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”
БМ “СУОПКД”
БМ “Обредни дейности”
БМ “ОСДУ”
БМ “СУОПКД”
Всички страници

Дирекция “ГРН”:

За поддържане на ефективното, качественото, компетентното и законосъобразно административно обслужване на населението дирекцията продължи да следва основните си приоритети, съобразени с Програмата за управление на Община Пазарджик 2007 - 2011 година:

· въвеждане на удължено и удобно за гражданите работно време

· децентрализация на услугите и засилване на служебното начало

· разширяване автоматизацията на услугите по гражданската регистрация

· изграждане на екипност в работата между служителите от дирекцията и кметствата.

Дейността по гражданската регистрация обхваща 27 вида административни услуги.

С изключение на актосъставянето и заверката на документите, изискващи легализация, които се извършват в Центъра за гражданска регистрация, всички останали услуги се извършват и в Центъра за информация и услуги на ул. “Марица” №20, посредством изнесените 2 работни места.

Предоставянето на голям брой услуги по гражданската регистрация и качественото и бързо обслужване допринесоха за утвърждаването на Центъра в квартал “Изток” като удобно за гражданите място за получаване на услуги, като най-търсени са удостоверенията за семейно положение и родствени връзки, издавани за социалните служби, както и удостоверенията, свързани с паспортизацията.

През отчетния период са извършени 33 406 услуги по гражданската регистрация, от които:

· 28 880 в Центъра за гражданска регистрация

· 4 526 в Центъра на ул. “Марица” №20.

Приети и обработени са:

· 3 706 съобщения от здравни заведения

· 4 275 заявления за постоянен и настоящ адрес

· 1 390 съдебни решения и заявления по чл. 76 от ЗГР.

Издадени са 1 112 документа за ползване в чужбина.

Съставени са 3 780 акта по гражданското състояние - раждане, граждански брак и смърт.

По Кодекса за международното частно право са признати от кмета на Общината и са обработени 165 чуждестранни съдебни решения и административни актове.

Непрекъснато нараства броят на гражданите, които търсят изпълнение на услуга по служебен път от други общини, което им спестява време и финансови средства.

Утвърждава се и въведената нова практика - извършване на адресна регистрация по домовете на хора с физически увреждания.

Прилагайки тези практики, дирекцията реализира един от основните си приоритети - засилване на служебното начало и доближаване на услугите до населението.

За удобство на гражданите, без да се увеличава числеността на дирекцията, беше въведено непрекъснато работно време в Центъра за гражданска регистрация, което през делничните дни е 10 часа, а през почивните и празничните дни е 7 часа и 30 минути.

През изтеклия отчетен период дейността по гражданското състояние се разшири с преминаване на актосъставянето за събитията граждански брак и смърт от БМ “Обредни дейности” в дирекцията и със започналото регистриране на режима на имуществени отношения между съпрузите във връзка с последното изменение на Семейния кодекс и предаване на информацията на Агенцията по вписванията.

От 01.01.2010 г. започна изграждането на Национален регистър на актовете за смърт /НРАС/ за събития след 2000 г.

Това в бъдеще ще даде възможност преписи от актовете да се издават от цялата страна, а не както досега само по място на настъпване на събитието.

За улеснение на гражданите и тяхното по-ефективно обслужване се отдели внимание на предоставяната информация по отношение на извършваните услуги.

Интернет страницата на Общината осигурява пълна информация за видовете услуги по гражданската регистрация и свързаната с тях нормативна уредба, сроковете на изпълнение и съответните такси.

В актуално състояние се поддържат информационните табла и брошурите в двата центъра.

Обект на оценка и анализ са мненията и препоръките, които гражданите изказват в предоставената им на видно място книга, и периодично извършващите се анкети за удовлетвореността от обслужването.

Много често по електронната поща към дирекцията се обръщат за допълнителна информация както граждани от страната, така и от чужбина.

И в този период приоритет на дирекцията беше продължаване автоматизацията на процесите по гражданската регистрация и използването на по-нови и съвременни софтуери.

Показателни за това са внедрените за една година 7 версии на програмния продукт Актуер /ActWare/, 5 версии на Локална база данни “Население”, както и приложната програма за регистриране на събитията раждане, брак и смърт и проследяване номерата на съставените актове по гражданското състояние.

Общината e водеща в страната по брой на електронни подписи за достъп до Национална база данни “Население”.

Със закупените 4 нови електронни сертификата общият им брой достигна 51.

Все още без достъп до националния масив са кметствата Тополи дол, Цар Асен и Овчеполци поради липса на интернет.

Сериозно постижение в работата на дирекцията през този мандат е изграденият чрез външен изпълнител цифров еквивалент на семейните регистри на цялата община, поддържани до внедряването на ЕСГРАОН.

Изхождайки от предимствата му, свързани със съкращаване на времето за обслужване и улесняване на служителите при използване на информацията, със специалисти на дирекцията започна незабавно създаването и на електронен еквивалент на регистрите по гражданското състояние.

Цифровизирането ще обхване всички актове на общината, съставени след 1911 г.

Цифровият еквивалент дава възможност за ползването му от всяко работно място в дирекцията и кметствата, както и от изнесени работни места.

С него се гарантира и съхраняване на информацията на цифров еквивалент при евентуално унищожаване на хартиения носител.

През настоящата година са цифровизирани 40 100 акта, като общият им брой вече е 139 000.

Обхванати са актовете за раждане на град Пазарджик за периода 1970 – 2010 г., актовете за сключен граждански брак след 2000 г. и смъртните актове, съставени след 1990 г.

Започна създаването на цифров еквивалент и на актовете по гражданското състояние на кметствата.

Цифровизацията е проект с бъдеща значимост, тъй като ще обхване и архивираните документи, чийто срок на съхранение е 130 г.

За архивите с по-късен етап на цифровизиране започна създаването на електронен каталог, който ще показва мястото на съхранение на всеки един документ и ще дава възможност за по-бързото му намиране.

Съществен дял от дейността на дирекцията е информационното обслужване.

ЕСГРАОН като единна база данни е източник на информация не само за общинските структури, но и за някои регионални - МВР, НАП, НОИ, Социално подпомагане и др.

Поддържането на информационните масиви в актуално състояние улеснява работата на институциите, ползващи информация за населението.

Това налага своевременна обработка на всички настъпили промени в данните на гражданите.

През настоящата година в информационните масиви са актуализирани 102 350 записа.

От регистрите на населението са извършени 15 600 справки, като най-голям е броят им за съдебните изпълнители, съдилищата и НОИ.

Значителен е броят на справките по актовете за гражданското състояние за общините от страната и МВР във връзка със започналата подмяна на документите за самоличност от 01.04.2010 г.

За реализирането на целите през отчетния период допринесе непрекъснатото подобряване на професионалната подготовка на служителите и изграждането на умения за работата в екип.

Чрез различни форми на обучение на служителите от дирекцията и кметствата се разясняват всички изменения в нормативната уредба и се усвояват компютърните технологии.