projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Цифри и факти на общинското управление НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - Дирекция “Образование и култура”

PostHeaderIconНОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - Дирекция “Образование и култура”

Индекс
НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.
Дирекция “ТСУ”
Дирекция “Архитектура”
Дирекция “ФСДУС”
Дирекция “ЕФП”
ДИРЕКЦИЯ “АПИО”
Дирекция “ГРН”
Дирекция “Образование и култура”
БМ “Младежки дом”
ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
МКБППМН
Отдел “ККВОПМС”
БМ „СПЖФНСИ”
БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”
БМ “СУОПКД”
БМ “Обредни дейности”
БМ “ОСДУ”
БМ “СУОПКД”
Всички страници
Дирекция “Образование и култура”:

Сектор “Образование”

1. Финансирани 18 училищни проекти по общинска програма „Училището – територия на учениците” – модул „Извънкласни дейности” на обща стойност 34 600 лв.;

2. Проведена общинска конференция „Училището – желана територия на ученика” 2009 – 2010 година;

3. Осигурени чрез МОМН 6 840 лв. за стипендии за деца с изявени дарби по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2010 г.

4. Проведен конкурс за директор на 9 общински детски градини;

5. Новооткрити детски градини в селата Братаница и Мокрище; предстои откриването на Дг в с.Ал.Константиново;

6. Предоставени средства за аварийни ремонти:

- ОДЗ „Валентина Терешкова” – 16 726 лв. за ремонт на парна инсталация;

- ОУ „Л. Каравелов” – Пазарджик – 20 000 лв. за ремонт на парна инсталация;

- ОУ „В. Левски” – с. Величково – 12 720 лв. за ремонт на паднали тавани в класни стои и коридор;

- Прогимназия „Асен Златаров” – с. Черногорово – 1 000 лв. за паднал таван в една класна стая.

7. РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ:

- УЧИЛИЩА:

УЧИЛИЩЕ

Извършен ремонт

Предстоящ ремонт по Оперативна програма “Регионално развитие”

Вид дейности

Средства от бюджета на училището/ дофин. от Община Пазарджик

Средства по проекти към Национ. програми и/ или други средства

Дейности по проект ”Повишаване на качеството на образов. в град Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образов. среда в пет училища”

Средства по проекта

1

2

3

4

5

6

7

1.

НУ ”Отец Паисий”

Частичен ремонт на покрива

Ремонт на врати

Измазване на класни стаи

8 986 лв.

-

-

-

2.

НУ “Васил Друмев”

Няма извършени

-

-

-

-

3.

НУ “Васил Левски”

Няма извършени

-

-

-

-

4.

НУ “Никола Фурнаджиев”

Монтаж на окачени тавани във всички класни стаи

13 900 лв.

-

-

5.

НУ “Георги Раковски”

Измазване фасадата на училището

30 000 лв.

-

6.

ОУ “Св Климент Охридски”

Подмяна на входната врата

Обръщане на 5 врати

Приспособяване на столова за хранене на учениците

7 500 лв.

-

Строително- ремонтни работи

Придобиване на съоръжения и оборудване

1 285 574 лв.

21 679 лв.

7.

ОУ “Стефан Захариев”

Хигиенизиране на класна стая

Приспособяване стая за хранене на учениците

500 лв.

По проект към Национална програма МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ - Модул “Спорт в училище”- изграждане на спортна площадка и мини футболно игрище

39 609 лв., като 50% от стойността е осигурена от Община Пазарджик

-

-

8.

ОУ “Проф. Иван Батаклиев”

Приспособяване на стая за хранене на учениците

Частичен ремонт на покрива

Ремонт на отоплителната инсталация

Подмяна на балатум в класни стаи

22 600 лв.

9.

ОУ “Христо Смирненски”

Подмяна на осветителните тела в училището

Ремонт на отоплителната инсталация

Подмяна на балатум в 3 класни стаи

6 000 лв.

По проект към Национална програма

“ЕНЕРГОЕФ. САНИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИ СГРАДИ”

227 947 лв., като 50% от стойността е осигурена от Община Пазарджик

10.

Прогимназия “Св. Св. Кирил и Методий”

Подмяна на входна врата

Подмяна на осветлението на централната сграда

Основен ремонт и оборудване на учителската стая

Монтаж на видеонаблюдение

Газифициране и основен ремонт на малката сграда

20 000 лв.

30 000 лв.

-

-

-

11.

ОУ “Любен Каравелов”

Хидроизолация на покрив и подмяна на улуци

Измазване на част от фасадата на училището

4 800 лв.

По проект към Национална програма МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ- Модул “Спорт в училище”- основен ремонт на физкултурен салон

54 521 лв., като 50% от стойността е осигурена от Община Пазарджик

-

-

12.

ОУ “Христо Ботев”

Ремонт на улуци и водосточни тръби и на мазилката под тях

Измазване на класни стаи

Ремонт на санитарни възли

4 000 лв.

По проект към Национална програма МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ- Модул “Спорт в училище”-основен ремонт на физкултурен салон

52 128 лв., като 50% от стойността е осигурена от Община Пазарджик

-

-

13.

СОУ “Георги Бенковски”

Общежитие:

Частична подмяна на прозорци

Ремонт на санитарни възли-бани и тоалетни

9 056 лв.

-

Строително- ремонтни работи

Придобиване на съоръжения и оборудване

-

1 168 248 лв.

28 427 лв.

14.

СОУ “Георги Брегов”

Хидроизолация на покрива на централната сграда

Ремонт на кабинет за целодневно обучение на децата в І клас

Смяна на балатума на 5 класни стаи

Подмяна на ел. табла и осветителни тела в учебни кабинети на централната сграда

Монтиране на видеокамера

24 000 лв.

23 000 лв.

-

-

15.

СОУ “Димитър Гачев”

Ремонт на отоплителната инсталация

Подмяна на дървена дограма с PVC такава

Ремонт на ограда и железни врати

Изграждане и измазване на 4 нови кабинета

Измазване на класни стаи и коридори

Поставяне на стъклопакет на стълбището на 4 етаж

Дофинансиране от Община Пазарджик

4 755 лв.

-

-

16.

СОУ “Д-р Петър Берон”

Подмяна на 9 броя врати с дървени и 2 броя- с PVC

Ремонт на ел. инсталацията и монтаж на осветителни и осветително- аварийни тела

Ремонт и оборудване на стая за хранене на учениците

Боядисване на коридори и класни стаи с латекс и блажна боя

11 050 лв.

-

-

-

17.

Гимназия “Иван Аксаков”

Няма извършени

-

-

Строително- ремонтни работи

Придобиване на съоръжения и оборудване

Закупуване на нематериални активи

( софтуер)

331 316 лв.

18 327 лв.

2 800 лв.

18.

ЕГ “Бертолт Брехт”

Няма извършени

-

-

Строително- ремонтни работи

Придобиване на съоръжения и оборудване

1 225 067 лв.

13 323 лв.

19.

МГ “Константин Величков”

Основен ремонт на 1 кабинет

6 000 лв.

-

Строително- ремонтни работи

Придобиване на съоръжения и оборудване

331 316 лв.

.

29 740 лв.

20.

ОУ “Св. Кл. Охридски”

с. Алеко Консдтантиново

Ремонт на тавана в компютърен кабинет

Оформяне на тротоар и 2 пешеходни пътеки с плочки

Боядисване на пода на класни стаи

12 000 лв.

-

-

-

21.

ОУ “Христо Ботев”

с. Братаница

Ремонт на стая за І клас, учителска стая, дирекция и канцелария

4 000 лв.

-

-

-

22.

ОУ “Васил Левски”

с. Величково

Подмяна на 5 броя дървени прлозорци с РVС такива;

Измазване на цокли и подовете на 7 стаи

Ремонт на санитарни възли и покрив

2 780 лв.

-

-

23.

ОУ “Отец Паисий”

с. Гелеменово

Претърсване на покрив с подмяна на улуци и водосточни тръби

Ремонт на паднали тавани

Ремонт на тоалетните с подмяна на водопроводните тръби

Измазване с латекс и блажна боя на класни стаи и коридори

7 000 лв.

-

-

-

24.

ОУ “Христо Ботев”

с. Главиница

Измазване с постно и блажно стените и пода на 2 класни стаи

1 800 лв.

-

-

-

25.

ОУ “Отец Паисий”

с. Говедаре

Подмяна на дограма на дирекция, учителска стая и коридор

Изграждане на преградна стена към столовата

Частично измазване фасадата на училището

8 236 лв.

-

-

-

26.

ОУ “Васил Левски”

с. Звъничево

Частичен ремонт на покрива

300 лв.

-

-

-

27.

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

с. Ивайло

Частично изкърпване и измазване с постна и блажна боя на класни стаи и коридори

Ремонт на външни тоалетни

Частично изкърпване на фасада

1 000 лв.

-

-

-

28.

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

с. Мало Конаре

Подмяна и ремонт на радиатори

Подмяна на дървена дограма с PVC такава

Измазване пода на класните стаи

10 000 лв.

По проект към Национална програма МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ - Модул “Спорт в училище”- изграждане на спортна площадка и мини футболно игрище

39 609 лв, като 50% от стойността е осигурена от Община Пазарджик

-

-

29.

ОУ “Св. Климент Охрдски”

с. Мокрище

Постно и блажно боядисване на 5 кабинета

Изкърпване и измазване на тоалетните

1 500 лв.

-

-

-

30.

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

с. Овчеполци

Няма извършени

-

-

-

-

31.

ОУ “Отец Паисий”

с. Огняново

Ремонт на покрива

Подмяна на двойна дървена врата с PVC такава с обръщане

Дофинансиране от общината

2 000 лв.

1734 лв.

-

-

-

32.

ОУ “Константин Величков”

с. Паталеница

Подмяна на дървена дограма с PVC такава

Ремонт на котел

Измазване с латекс и блажна боя на класни стаи и коридори

20 000

Дофинансиране от Община Пазарджик

20 000

2 000 лв.

-

-

33.

ОУ “Кочо Честименски”

с. Пищигово

Няма извършени

-

-

-

-

34.

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

с. Росен

Няма извършени

-

-

-

-

35.

ОУ “Христо Ботев”

с. Сарая

Ремонт на стаята за хранене на учениците

100 лв.

-

-

-

36.

ОУ “Васил Априлов”

с. Синитево

Постно и блажно боядисване на класни стаи и коридори

1 500 лв.

-

-

-

37.

ОУ “Георги Бенковски”

с. Хаджиево

Няма извършени

-

-

-

-

38.

ОУ “Васил Левски”

с. Црънча

Няма извършени

-

-

-

-

39.

НУ “Св. Св. Кирил и Методий”

с. Черногорово

Подмяна дървената дограма на 1 класна стая с PVC такава

2 300 лв.

-

-

-

40.

Прогимназия “Асен Златаров”

с. Черногорово

Ремонт на 5 класни стаи:

-измазване с постна и блажна боя стените

-подмяна на балатума

-оформяне на изолация с теракотни плочи около печките

5 500 лв.

-

-

--

41.

ОУ “Христо Ботев”

с. Юнаците

-

-

-

-

42

Общо:

От бюджета на училището - 283 142 лв.

Дофинансиране от Общината –

26 755 лв.

Общо: 309 892 лв.

Национални програми: - 206 326 лв.

Община Пазарджик:-

211 081 лв.

Общо:417 401 лв.

Ремонти- 4 341 521 лв.

Оборудване- 111 496 лв.

Софтуер - 2 800 лв.

Общо:4 355 517

- ДЕТСКИ ГРАДИНИ:

Детска градина

Вид дейности

Средства - общинска дейност

Средства - държавна дейност

Средства - до финансиране

Средства от дарение

Обща стойност

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

ОДЗ № 1 „Здравец”

Ремонт на 6 бр. тоалетни

Ремонт покрив

760

684

14205

-

-

15649

2.

ОДЗ № 5 „Снежанка”

ВИК – подмяна тръби, тоалетни чинии, мивки, фаянс / за 2 групи – офиси, умивални, тоалетни/

-

4000

-

-

4000

3.

ОДЗ № 6 „Юрий Гагарин”

Теракот в офиси и умивални в 2 групи

Материали за измазване на уреди на двора и пералната

-

-

1000

320

-

-

-

-

1320

4.

ОДЗ № 7 „Слънчо”

Доставка и монтаж на ламиниран паркет за 2 занимални и постно и блажно боядисване на кухненския блок

-

7891

-

-

7891

5.

ОДЗ № 9 „Калина Малина”

Частична хидроизолация на сграда А

Подмяна на стерилизатори - 7 бр.

Шкафове за стерилизатори – 7 бр.

Авариен ВИК ремонт

Ремонт кухненски блок

-

-

-

210

-

7612

14062

2450

-

4612

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28946

6.

ЦДГ „Дъга”

Частична хидроизолация на покрива

Отводняване и почистване на избени помещения

Боядисване на спална и занималня в групата с теч

Шпакловка и боядисване на двата входа

-

-

-

3000

3000

7.

ОДЗ № 8 „В. Терешкова”

Хидроизолация на двете градински сгради

Частично боядисване на сектор А

-

14000

-

-

14000

8.

ЦДГ № 3 „Пролет”

Ремонт ВИК в две групи

Видео наблюдение

-

-

5999

2480

-

-

-

-

8479

9.

ЦДГ № 4 „Радост”

Ремонт в кухненския блок

Ремонт в склад за хранителни продукти

Материали за боядисване

130

180

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

330

10.

ЦДГ „Върбица”

Хидроизолация

ВИК- корита за измиване краката на децата

Материали за боядисване

-

-

200

-

1000

-

5996

-

-

-

-

-

7196

11.

ЦДГ „Зорница”

Боядисване на кухненски блок

5300

-

-

-

5300

12.

ОДЗ с. Мало Конаре

Авариен ВИК ремонт – подмяна на външни и вътрешни водопроводни тръби и отводнения на сградата и кухненския блок

-

3427

-

-

3427

13.

ЦДГ с. Величково

Авариен ВИК ремонт на офис - материали

60

-

-

-

60

14.

ЦДГ с. Главиница

-

15.

ЦДГ с. Говедаре

-

16.

ЦДГ с. Дебращица

-

17.

ЦДГ с. Добровница

Боядисване на спална и занималня - материали

150

-

-

-

150

18.

ЦДГ с. Звъничево

Изкърпване и боядисване на кухненския блок и групата

Материали за боядисване на пейки и уреди в двора

-

274

-

-

-

274

19.

ЦДГ с. Ивайло

-

20.

ЦДГ с. Мирянци

-

21.

ЦДГ с. Овчеполци

-

22.

ЦДГ с. Огняново

-

23.

ЦДГ с. Паталеница

-

24.

ЦДГ с. Синитево

Материали за шпакловане и плоскости за облицовка на склад за хранителни продукти

215

-

-

-

215

25.

ЦДГ с. Хаджиево

-

 

26.

ЦДГ с. Црънча

-

27.

ЦДГ с. Черногорово

-

     

 

28.

ЦДГ с. Юнаците

-

     

 

ОБЩО:

7909

83332

5996

3000

100237


Сектор “Култура”През този период работата на сектор “Култура” продължи, следвайки основни приоритети като: извършване експертна дейност и координиране работата на общинските културни институти, читалищата и на тези със смесено финансиране, подхождайки с доверие към професионализма на работещите в тях, давайки им възможност за свободна творческа изява и мотивирайки ги за търсене на алтернативни източници на финансиране.

При регионална библиотека “Н.Фурнаджиев”, художествена галерия “Ст. Доспевски” и Регионален исторически музей се работеше за осигуряване на нормалното изпълнение на библиотечните функции, въвеждането на нови технологии и обучението на персонала и потребителите за пълноценното използване на новите технически средства и услуги, поддържане и модернизация на сградния фонд, развиване на рекламна дейност на институтите. Бе въведен режим на работа и в съботните дни в сградата на РИМ и ХГ, и в къща-музей “Станислав Доспевски”, което даде възможност на жителите и гостите на Пазарджик да посещават тези обекти и в почивни дни.

Осъществяват се приоритетните задачи на музея – проучване, съхраняване и социализиране на уникалното културно наследство, което притежаваме.<
Сектор “Култура”През този период работата на сектор “Култура” продължи, следвайки основни приоритети като: извършване експертна дейност и координиране работата на общинските културни институти, читалищата и на тези със смесено финансиране, подхождайки с доверие към професионализма на работещите в тях, давайки им възможност за свободна творческа изява и мотивирайки ги за търсене на алтернативни източници на финансиране.

При регионална библиотека “Н.Фурнаджиев”, художествена галерия “Ст. Доспевски” и Регионален исторически музей се работеше за осигуряване на нормалното изпълнение на библиотечните функции, въвеждането на нови технологии и обучението на персонала и потребителите за пълноценното използване на новите технически средства и услуги, поддържане и модернизация на сградния фонд, развиване на рекламна дейност на институтите. Бе въведен режим на работа и в съботните дни в сградата на РИМ и ХГ, и в къща-музей “Станислав Доспевски”, което даде възможност на жителите и гостите на Пазарджик да посещават тези обекти и в почивни дни.

Осъществяват се приоритетните задачи на музея – проучване, съхраняване и социализиране на уникалното културно наследство, което притежаваме.

Сектор „Култура” разработи проект за изграждане на асансьор за хора с увреждания в сградата на музея. Проектът бе реализиран и подемното съоръжение вече е монтирано.

Симфонично-оперетно дружество “М-ро Г .Атанасов” продължава своята активна творческа дейност, като акцентира на най-важните задачи: участие в най-престижните музикални фестивали като “Софийски музикални седмици” и “Мартенски музикални дни”, “Австрийски музикални седмици” и “Нова българска музика”; участие в подготовката и реализацията на Международния фестивал Зимни музикални вечери “Проф. Иван Спасов”-Пазарджик; изработване на рекламни материали и др., с цел популяризиране на дружеството; реализация на проект за цикъл симфонични концерти с творци от Япония и Корея.

Ансамбъл “Пазарджик” продължи да осъществява програма за задоволяване културните потребности на селата от Пазарджишка община. Допълва и подновява гардероба от национални костюми и реквизити.

Читалищата са институтите, които организират и провеждат редица културни прояви, допринасят за развитието на библиотечното дело, грижат се за опазването и популяризирането на народните традиции. Запазвайки тяхната автономност като самостоятелни юридически лица, им бе оказвана методическа помощ при отбелязване по народен обичай празниците, свързани с българския религиозен календар: Лазаровден, Цветница, Великден, Денят на Християнското семейство, Коледа. Финансово се подпомагаха състави, които участваха в национални събори и фестивали. Подготвиха се чествания на годишнини на читалищата в селата. Община Пазарджик се представи със свои състави в Десетия национален фолклорен събор в Копривщица.Успешно е кандидатстването на читалищата ни в програма «Глобални библиотеки – България», като в първия етап бяха одобрени 6 библиотеки, а във втория – 2.

Продължи и партньорството със свободните творчески организации, и сдружения. По съвместен проект с Дружеството на писателите в Пазарджик продължи издаване на вестник “Метафора”. Продължи поощряването на местните творци с финансиране издаването на новите им творби; връчване на награди в изложбите на Дружеството на пазарджишките художници, Представителството на СБХ и Дружеството на фотографите; финансира се провеждането на Международен скулптурен симпозиум – “Допирни точки”.

Общината продължи да финансира провеждането на местни, национални и международни конкурси, фестивали, годишнини и др., като:

Международен фестивал за симфонична музика ЗИМНИ МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ “Проф. Иван Спасов”; Младежки рок фестивал; Мандолинен фестивал; Национален конкурс за млади изпълнители “Медени звънчета”; Фестивал за стара градска и забавна песен “Георги Шаранков”; Международен скулптурен симпозиум–“Допирни точки”; Международен фолклорен фестивал; Бирфест; предстои провеждането на международния театрален фестивал “Есенни театрални срещи”.

През отчетния период бе връчена Националната награда за художествен превод “Стоян Бакърджиев”. Продължава традицията за връчване награди за живопис, графика и скулптура на ежегодните годишни изложби на пазарджишките художници.

Бяха организирани общоградски прояви: цикъл Коледно-новогодишни празници – проведоха се над 15 концертни и забавни прояви, в които бяха включени състави и изпълнители от културните институти и училищата на Пазарджик; цикъл Новогодишини симфонични концерти с диригенти и солисти от Япония и Корея; честване на 132 години от Освобождението на Пазарджик от турско робство; отбелязване на 137 години от гибелта на Васил Левски; прояви по повод 1 март – Ден на любителското творчество, пролетните празници – Лазаровден, Цветница, Великден; провеждане на литературни дни “Никола Фурнаджиев”; отбелязване на 2 юни - Ден на Ботев и загиналите за България; отбелязване на 173 год. от рождението на Васил Левски; провеждане на Ден на поезията и музиката на 1 октомври; подготовиха се редица прояви по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

През отчетния период бе създаден и утвърден химнът на Пазарджик. Продължава работата по създаване на «Обща енциклопедия Пазарджик».