projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в с. Мало Конаре, с. Добровница, с. Гелеменово и с. Априлци, общ. Пазарджик

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в с. Мало Конаре, с. Добровница, с. Гелеменово и с. Априлци, общ. Пазарджик

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 94/30.04.2014 год., взето с Протокол № 5,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на имоти - частна общинска собственост в пакети, както следва:

пакет №1 - с. Мало Конаре, с. Добровница, с. Гелеменово и с. Априлци, общ. Пазарджик, съдържащ 25 броя имоти, с обща площ 187,441 дка, с начална тръжна цена на пакета в размер на 89 882 лева;

Имотите, подробно описани в Приложение № 1, се продават само в пакет.

Обявените за продажба в пакет имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение №1, с началните им тръжни цени, ще бъдат изложени в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 22.10.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – зала „Архитектурен съвет”, етаж 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения.

Не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 23.09.2014 г. до 21.10.2014 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска за пакет №1е в размер на 89 882 лв. /осемдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и два лева/. Депозитът се внася до 16.30 часа на 21.10.2014 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 16.10.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик за пакет №1е в размер на 898.82 лв. /осемстотин деветдесет и осем лева и осемдесет и две стотинки/.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 21.10.2014 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603 тел.(034); 402-424; 402-357; 402-286.                

Приложение № 1