projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Цифри и факти на общинското управление НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

PostHeaderIconНОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

Article Index
НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.
Дирекция “ТСУ”
Дирекция “Архитектура”
Дирекция “ФСДУС”
Дирекция “ЕФП”
ДИРЕКЦИЯ “АПИО”
Дирекция “ГРН”
Дирекция “Образование и култура”
БМ “Младежки дом”
ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
МКБППМН
Отдел “ККВОПМС”
БМ „СПЖФНСИ”
БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”
БМ “СУОПКД”
БМ “Обредни дейности”
БМ “ОСДУ”
БМ “СУОПКД”
All PagesДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”:


Сектор “Социална политика”

І. Жилищно настаняване

От началото на месец ноември 2009 г. до момента са подали молби за картотекиране, прекартотекиране, издаване и преиздаване на настанителни заповеди за общински жилища общо 239 граждани.


1. Пададени молби съгласно чл. 16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди и за настаняване под наем в общински жилища - 66 бр.

- картотекирани 45 гражданина с жилищни нужди

- прекартотекирани - 7 семейства

- отказано картотекиране - 10 граждани

- отказано прекартотекиране - 4 граждани

- изваждане от картотеката при придобиване на имот – 1 гражданин

- изваждане от картотеката при настанаване в жилище, отговарящо на нармите за жилищно настаняване – 1 гражданин


2. Молби за издаване на пренастанителни заповеди – 173 броя

- оставени за разглеждане за следваща комисия – 13 молби.

- издадени заповеди 160 броя.

Текущи задачи, жалби, писма и др. – 9 броя.


ІІ. Социални дейности и здравеопазване

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 - По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “ Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейност “социален асистент” и “домашен помощник” бяха разработени два проекта както следва:

Фаза 2. От 01.10.2009 г. стартира проект „Достоен живот” на стойност 108 909,65 лева, с продължителност 12 месеца, за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейност “социален асистент” и “домашен помощник”. Бяха обучени и назначени 5 души социални асистенти и 20 души домашни помощници, които обгрижваха общо 36 потребители. Проектът се реализира с водеща организация Сдружение „2002 Надежди” и партньор Община Пазарджик.

Фаза 3. Изготвено бе и е подписан Договор по проектно предложение „Грижа за човека” на обща стойност 184 463, 53 лева с продължителност 14 месеца. Социалната услуга ще се предоставя 12 месеца на 66 лица с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности ”Социален асистент” и „Домашен помощник” от гр. Пазарджик и прилежащите села към Общината. Социалната услуга ще се предоставя в домашни условия от 15 социални асистенти и 31 домашни помощници. Проектът ще се изпълнява с водеща организация Община Пазарджик и партньор ОС на БЧК.

 - По схема „Социални услуги за социално включване”

Изготвено бе и е подписан договор по проектно предложение „ Надежда за всички” на обща стойност 194 850, 64 лева с продължителност 14 месеца. Социалната услуга ще се предоставя 11 месеца в с. Алеко Константиново и гр. Пазарджик на 30 деца в неравностойно социално положение от професионален екип, който включва социални работници, психолози, педагози, ръководител и др. Децата са на възраст 8-14 години, от семейства с малък родителски капацитет, намиращи се в социален риск /непълни семейства/; родители със зависимости и хронични заболявания; семейства, при които се наблюдава продължително отсъствие на родителите от страната поради икономически причини; социално занемарени деца; деца, отпаднали и/или с риск от отпадане от образователната система. Водеща организация по проекта е община Пазарджик с партньор ОС на БЧК.

 - По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


- От 08.10.2010 стартира проект „Подкрепа за достоен живот” за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент”. Водеща организация по проекта е АСП с партньори общините. Предстои подписването на споразумение за партньорство и организация за изпълнение на дейностите предвидени по проекта.


Проведени три конкурса за предоставяне на социални услуги в общността след изтичане на договорите за съвместна дейност, както следва:

· “Център за настаняване от семеен тип” за деца от 3-12 години;

· “Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми”;

· „Обществена трапезария” за социално слаби възрастни хора.


Изготвени и внесени две предложения в Общински съвет и АСП за преструктуриране на следните социални услуги:

 - „Защитено жилище” за деца и младежи в „Наблюдавано жилище” за младежи в риск до 30 г., капацитет 8 места;

 - „Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания „ с капацитет 20 места, в „Дневен център за възрастни хора с увреждания” с капацитет 40 места;

Изготвено и внесено предложение в Общински съвет за откриване на ”Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи в социален риск”.

Изготвен анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Пазарджик за периода 2011 -2015 г. и внесено предложение в Общински съвет за разглеждане и приемане.

Изготвен и внесен в АСП проект на бюджет за 2011 г. на предоставяните и нови социални услуги, финансирани от държавния бюджет.

Със средства на Общината беше финансирано мероприятие на Сдружение “Активен отдих за всички” със сумата от 2 000 лева за организиране десетдневен летен лагер за 90 деца на възраст от 8 до 13 години в местността на хижа “Добра вода”. Лагерът се проведе от 05.07.20010 г. до 16.07.2010 г.

- Подготвени, окомплектовани и внесени :

· 8 броя материали за разглеждане от Общински съвет - Пазарджик, НОИ- София и Министерски съвет относно предложение за отпускане персонална пенсия на 11 деца – сираци от Община Пазарджик;

· 6 броя материали за разглеждане от Общински съвет- Пазарджик и Администрация на Президента на РБ, относно опрощаване на държавно вземане на граждани от Общината.

- Обработени и внесени в счетоводния отдел на Общината за разплащане 11 броя фактури с описи и 989 броя рецептите на 183 ветерани от войните.

- Изготвени и сключени 4 броя Договори за услуга между Община Пазарджик и фармацевтични фирми за изпълнение на рецепти на ветерани от войните и военноинвалиди.

- Обработени и внесени в счетоводния отдел на Общината за разплащане следните отчетни документи:

· 11 броя фактури с описи и 304 броя рецепти на 239 броя Военноинвалиди и Военнопострадали.

· 11 фактури и справки за разплащането на режийни разходи на МБАЛ за ДМК и 200 соц. слаби деца.

· Изготвен и сключен 1 брой договор за услуга / за режийни разходи за приготвяне на храна за ДМК и социално слаби деца/ между Община Пазарджик и МБАЛ Пазарджик.

· Изготвени 11 броя Програми и списъци за полагане на обществено полезен труд от безработни лица, съгласно чл. 12,ал. 1 от ППЗСП. Изготвен 1 брой договор за съвместна дейност между Дирекция „Социално подпомагане” и Община Пазарджик, за полагане на ОПТ от безработни лица обект на социално подпомагане.

- Извършено зареждане с медикаменти и консумативи, хигиенно–миещи препарати, на 33 здравни кабинета в функция ”Училищно и детско здравеопазване” и оформяне на отчетните документи.

- Изготвени 3 броя справки до РЦЗ – Пазарджик относно числеността и СБРЗ на мед. персонал в „Училищно и детско здравеопазване”.

- Ежемесечно изготвяне на отчет по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” /изготвени са 7 броя отчети/ и Аварийни групи /изготвени са 4 броя отчети/ до Дирекция “Бюро по труда” гр. Пазарджик. Изготвени са общо 11 отчета.

- Изготвени и изпратени уведомителни писма до настойници и попечители за представяне на годишните им отчети до Органа по настойничество и попечителство – 37 броя.

- Приемане и запознаване с годишните отчети на настойници и попечители за извършената им дейност през 2009 г.

- Разглеждане на молби /96/ и изготвяне на 32 броя заповеди за отпускане дърва за огрев на социално слаби граждани, хора с увреждания и др.

- С Решение на ОбС – Пазарджик е утвърдена парична сума за отбелязване на рождените дни на децата към Органа по настойничество и попечителство. Към настоящия период са отбелязани рождените дни на 13 деца. Остават 5 деца, на които предстои честване на рождените им дни. Към настоящия момент децата от Органа по настойничество и попечителство са 14.

- Отбелязване на празници като Коледа, Великден, Деня на детето и Първи учебен ден на децата към Органа по настойничество и попечителство.

- Издаване на удостоверения на настойници и попечители – 32 броя /15 броя – на настойници и попечители на лица до 18 години, 9 броя – на настойници на лица, поставени под пълно запрещение и 8 броя – на законни представители по чл. 173 от СК на лица, поставени под пълно или ограничено запрещение/.

- През периода са учредени 2 броя Настойнически съвети на лица до 18 г. и 4 броя Попечителски съвета на лица до 18 г.; при 2 деца е преминато от настойничеството към попечителство във връзка с навършването им на 14 г.; изготвени са 6 преписки за прекратяване на попечителство поради навършване на 18 години.

- През периода са учредени 5 нови Настойнически дела на лица, поставени под пълно запрещение по чл. 173 от Семейния кодекс – Настойничество и попечителство по право

ІІІ. Спорт и туризъм

Общински спортни състезания и прояви

1. Общински ученически спортни игри – организатор Община Пазарджик ; финансиране – 8 000лв.

2. Областни ученически спортни игри – организатор Община Пазарджик финансиране – 4 000лв.

3. Зонови ученически спортни игри - организатор Община Пазарджик; финансиране – 4 000лв.

4. Държавни ученически спортни игри - организатор Община Пазарджик и Министерството на спорта; финансиране – 1 500 лв.

5. Коледен волейболен турнир - организатор Община Пазарджик; финансиране – 1 400лв.

6. Общински лекоатлетически крос ”Златна есен” - организатор Община Пазарджик ; финансиране – 2 000лв.

7. Общинско лекоатлетическо състезание “Лъвски скок” - организатор Община Пазарджик; финансиране – 1 500лв.

8. Церемония по награждаване на 10-те най-добри спортисти - организатор Община Пазарджик; финансиране – 6 000лв.

9. Футболен турнир ”Млади надежди”- организатор Община Пазарджик ; финансиране – 5 000лв.

10. Национален ден на спорта- 17.05.2009г.- организатор Община Пазарджик ; финансиране – 2 500лв.

11. Общински турнир по плуване за купа „Пазарджик” - организатор Община Пазарджик ; финансиране – 3 000лв.

12. Турнир по минифутбол - организатор Община Пазарджик; финансиране – 3 000лв.

13. Ромски турнири по футбол – с. Драгор и с. Братаница - организатор Община Пазарджик; финансиране – 6 000лв.

14. Общински работнически спортни игри - организатор Община Пазарджик и ОРСК – 5 000лв.

15. Общински градски турнир по табла и белот - организатор Община Пазарджик; финансиране – 2 200лв.

Държавни първенства и турнири

16. Турнир по художествена гимнастика ансамбли деца - организатор Община Пазарджик и СК”Хармония”; финансиране – 700лв.

17. Национален турнир по спортни танци - организатор Община Пазарджик и СК”Инпулс”; финансиране –15 000лв.

18. Изложба „ Неделчо Шишков” и държавно п-во по корабомоделизъм - организатор Община Пазарджик и „ Модел яхт клуб”; финансиране – 3 000лв.

19. Купа „България” по бокс и Републикански шампионат за кадети - организатор Община Пазарджик и БК”Тракиец” ; финансиране – 5 000лв.

20. Купа „България” по бокс за мъже - организатор Община Пазарджик и БК”Тракиец”; финансиране – 5 000лв.

21. Купа „Пазарджик” по колоездене за кадети - организатор Община Пазарджик и СК ”Печенеги” ; финансиране – 2 000лв.

22. Държавно първенство по мод. двубой за деца до 12 и 14 години - организатор Община Пазарджик и БФМП

23. Държавен турнир по джудо за деца и юноши - организатор Община Пазарджик и СК ”Кодокан” ; финансиране – 6 000лв.

24. Държавен първенство по самбо за мъже и жени - организатор Община Пазарджик и СК ”Кодокан” ; финансиране – 10 000лв.

25. Държавно п-во по колоездене на шосе за юноши - организатор Община Пазарджик и СКК ”Печенеги”.

26. Държавно п-во по колоездене на писта за юноши - организатор Община Пазарджик и СКК ”Печенеги”.

27. Държавен турнир по културизъм - организатор Община Пазарджик и СКК ”Атлетик”; финансиране – 3 000лв.

28. Държавен турнир по карате киокушин за деца и юноши организатор Община Пазарджик и СК ”Торнадо”; финансиране – 1 500лв.

Международни състезания и прояви

29. Международен турнир по самбо за деца и юноши - организатор Община Пазарджик и СК ”Кодокан” ; финансиране – 5 000лв.

30. Международен турнир по худ. гимнастика за купа „ Диляна” - организатор Община Пазарджик и СКХГ ”Диляна”; финансиране – 5 000 лв.

31. Международен турнир по худ. гимнастика „Хармония” за деца - организатор Община Пазарджик, СКХГ ”Хармония” и БФХГ ; финансиране – 4 000лв.

32. Международен турнир по бадминтон за младежи и девойки от Европейската верига до 19г - организатор Община Пазарджик и СК ”Бадминтон-скуош клуб” ; финансиране – 10 000лв.

33. Международен лекоатлетически пробег на хармонията - организатор Община Пазарджик.

Туристически мероприятия и прояви

34. Алекова седмица - организатор Община Пазарджик и Туристическо дружество” Алеко” ; финансиране – 5 000лв.

35. Маратон 100 километра - организатор Община Пазарджик и Туристическо дружество” Алеко”

36. Поход „По стъпките на Апостола” - организатор Община Пазарджик и Туристическо дружество” Алеко”

ІV. Работа с малцинствата и етническите групи

- Отговаряне на писма, сигнали и заявления.

- Консултиране и придружаване.

- Попълване на молби, заявления, декларации и др. документи. Общо обслужени - 851 граждани.

- Уведомяване на лицата, включени за не по-малко от пет дни в организирани от общинската администрация програми съгласно чл.12, ал.1 от ППЗСП. Общо уведомени - 162 лица.

- Предоставяне на информация и съдействие на младежи, желаещи да продължат образованието си във ВУЗ, да кандидатстват за стипендия или да участват в курсове за кандидат-студенти.

- Провеждане на здравни беседи - 6 броя.

- В кампанията на МЗ „Седмицата на отворените врати” за безплатно изследване за туберкулоза са придружени 62 лица.

- Информиране за редовни имунизации и профилактични прегледи - 678 лица.

- Участие в програма за скрининг и ранна диагностика на туберкулоза.

- Съдействие за възстановяване на здравноосигурителни права и избор на личен лекар - 84 лица.

- Съдействие на диспансера по пневмо-фтизиатрични заболявания за ограничаване на разпространението и подобряване откриването на случаи на туберкулоза в ромска общност.

- Участие в кампания за популяризиране на услугата „Приемна грижа”.

- Организиране и провеждане на кампания „Зачитане на гражданството на всички в едно общество”.

- Участие в кампания за извънредна имунизация срещу морбили.

- Партниране на СК „Тонус-спорт”, гр. Пазарджик при набиране на деца в риск по проект „Начално обучение карате-до и спортна подготовка на деца в риск”.

-Участие в работата по обхващане на деца без личен лекар с полиомиелитна ваксина.

- Съдействие на ВиК и EVN.

- Съдействие и насочване на граждани за намиране на работа.

- Отбелязване на Международния ден на ромите – осми април. От бюджета 2 500 лв.

- Организиране участието на футболни отбори от Община Пазарджик в Националния ромски футболен турнир, провеждан в гр. Септември. От бюджета 2 400 лв.

V. Местна комисия за борба с трафика на хора

Изготвена заповед за актуализиране състава на комисията – председателя на комисията и двама членове са сменени в началото на 2010 година;

Проведено заседание на МКБТХ на 11 май 2010г.

Участие на секретаря на МКБТХ в работен семинар на тема ”Стандарти и управление на приюти за жертви на трафик на хора” 23-26 февруари 2010г., град София;

Участие в работен семинар на тема ”Превенция на трафика на хора и закрила на жертвите”, 30 март-01 април 2010г., град Варна – участваха секретарят и двама членове;

Участие на работна среща в рамките на проект ”Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца”, 23 април 2010, офис на Фонд-ИГА, Пазарджик;

Участие в мултидисциплинарна среща в Кризисен център за деца, жертви на трафик или пострадали от насилие, град Пазарджик, 25.05.2010г;

Участие в заключителна кръгла маса във връзка с проект за превенция на трафика на хора ”Пълно 6”, 08 юни 2010г., град София;

Участие в национална работна среща ”Трафикът на хора в България”, гранд хотел ”Варна”, 14.10.2010г.

Предоставени информационни филми и превенционни материали, свързани с трафика на хора на МКБППМП град Пазарджик и на Центъра за специализация и професионална подготовка гр. Пазарджик към Академията на МВР.

Оказано съдействие на представител от Български хелзинкски комитет да разговаря с членове на МКБТХ град Пазарджик за целите на изследване, обхващащо 5 държави, за трафика на роми;

Оказано съдействие на студента Ерик Хелмс, подготвящ своя проект »Проучване на уязвимосттта на ромите към трафика на хора и пропуски в превенцията и образователните дейности» за завършване на магистърската си степен по международни човешки права.

Организирана съвместна кампания по приемна грижа на КСУДС град Пазарджик и МКБТХ град Пазарджик, проведена на 28.06.2010 г.

Организирано съвместно обучение и споделяне на опит между доброволци от Фонд за превенция на престъпността »ИГА» и ученици от ромски произход, проведено в началото на м. август 2010г.

Подготовка и провеждане на обучение на доброволци от училища в Пазарджик, проведено на 25 и 26.09.2010г. Подпомагани от доброволците от град Кюстендил, на 19.10.2010 г. учениците изнесоха урочни единици в следните училища:

ПГ по строителство и архитектура – 9 – ти клас – агресия;

ПГ по облекло – 9-ти клас – сексуално-рисково поведение;

ПГ по химични и хранителни технологии – 12 клас – зависимости;

Проведен двудневен семинар на 07.10.2010г. и 08.10.2010г. за педагогически съветници и учители от област Пазарджик за развитие на знания и умения за прилагане на програми за превенция на попадане в трафик на хора.

По повод 18-и октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора съвместно с Кризисен център за деца, жертви на трафик или пострадали от насилие град Пазарджик бе организиран и проведен конкурс за рисунка сред учениците от пазарджишките училища. Участваха 22 –ма ученици.

На 19 и 21 октомври 2010 г. съвместно РБ »Никола Фурнаджиев» беше организирана прожекцията на филма »Открадната светлина» сред ученици от ПГ по облекло град Пазарджик.

Проведен конкурс за рисунки в ЦДГ ”Детелина” село Паталеница и ОУ ”К. Величков” село Паталеница в три възрастови групи на следните теми: Предучилищна възраст – „Моето семейство”; Първи – четвърти клас – „Защо обичам моето семейство?”; Пети – осми клас – „Насилието в семейството” и предучилищна възраст по темата ”Моето семейство”. Участваха 36 деца.

На 10.06.2010 г. 20 доброволци ОС на БЧК град Пазарджик, облечени в специално изработени рекламни тениски, в рамките на голямото междучасие посетиха пет училища на територията на община Пазарджик, като раздадоха на учениците брошури и други информационни материали. Впоследствие, на обяд, в центъра на града, секретарят на МКБТХ и доброволците разпространиха информационни материали сред гостите и гражданите на Пазарджик.

В рамките на месец юли 2010г. бяха организирани прожекции на открито на информационни филми за превенция на трафика на хора на гражданите и гостите на града. Филмите, които се прожектираха, бяха следните: Историята на Олга; Деца на съдбата; Открадната светлина; Изповеди; Отвори очи.