projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съибщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъибщение относно разрешение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ

               Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

                 Заповед № 138 / 04.09.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІІ-210, За търговия и услуги, УПИ ІV-общ., за услуги и УПИ ІІ-210, За търговски център кв. 275 по плана на гр. Пазарджик

               Заповед №   139 / 04.09.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ   за УПИ І-507, За лечебно заведение в кв. 1346 по плана на гр. Пазарджик

              Заповед № 140 / 11.09.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП- ПЗ за УПИ ІV-130,Производствена дейност и услуги и УПИ VІ-1079, Комплекс за производство,търговия, услуги и административни сгради в кв. 64 по плана на гр. Пазарджик

              Заповед № 141 / 11.09.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХV-Хебърстрой, УПИ VІІІ-ОКС, СКладова база и УПИ ХVІ-Ветхог в кв. 4-инд.зона по плана на с. Пазарджик

              Заповед № 146 / 16.09.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-За търговия, услуги и складова дейност, УПИ VІЗа офиси, търговия и услуги в кв. 1 по плана на гр. Пазарджик

              Заповед № 146а / 18.09.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за п.и. 40130, 040099, местност „Сай кория” в землището на с. Ивайло

              Заповед № 147 / 19.09.2014 г. за изработване на проект за изменение   на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-370 и УПИ ХІІІ-369 в кв. 436 по плана на гр. Пазарджик