З А П О В Е Д

 

№ 2415

гр. Пазарджик, 01.10. 2014 г.


Със Заповед № 2351/18.09.2014 г. е насрочен публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, описани в Приложение № 1 в пакет. В същия в позиция 1.3. е посочен Поземлен имот № 022041, местност “Осенапо картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 1,121 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: осма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3315/17.01.2014 г., в позиция 1.7. - Поземлен имот № 064013, местност “Марковски храстипо картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 2.854 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3219/30.08.2013 г., в позиция 1.15. - Поземлен имот № 011012, местност “Под селото” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 4,570 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3231/03.10.2013 г. и в позиция 1.27. - Поземлен имот № 132026, местност “Бизцийницатапо картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 2,685 дка., начин на трайно ползване – изоставени тревни насаждения, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3190/16.08.2013 г. За някой от описаните поземлени имоти има предприети разпоредителни действия, като на лице е и необходимост от запазване на имот № 132026 с цел проучване и използване за вододайни нужди на селото.

Поради горното се налага да бъде изменена Заповед № 2351/18.09.2014 г., като бъдат изключени горните имоти от Приложение № 1, позиция 1.3., позиция 1.7., позиция 1.15. и позиция 1.27. към същата, с оглед на което и на основание чл. 99, т. 2 от АПК

     И З М Е Н Я М:

Заповед № 2351/18.09.2014 г. за насрочване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, описани в Приложение № 1 в пакет, като от посоченото приложение, позиция 1.3. изключвам Поземлен имот № 022041, местност “Осенапо картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 1,121 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: осма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3315/17.01.2014 г., позиция 1.7. изключвам Поземлен имот № 064013, местност “Марковски храстипо картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 2.854 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3219/30.08.2013 г., позиция 1.15. изключвам - Поземлен имот № 011012, местност “Под селото” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 4,570 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3231/03.10.2013 г. и позиция 1.27. изключвам Поземлен имот № 132026, местност “Бизцийницатапо картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 2,685 дка., начин на трайно ползване – изоставени тревни насаждения, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3190/16.08.2013 г.

Намалявам началната тръжна цена с 3 899.00 лв. /стойността на изключените по-горе имоти/ от 557 413 лв. на 553 514.00 лв.

Намалявам размера на депозита за участие в търга от 557 413 лв. на 553 514.00 лв.

Намалявам цената на изготвената тръжна документация от 5 574.13 лева на 5 535.14 лева.

Препис от настоящата заповед да се постави на таблото за обявления, на интернет страницата на Община Пазарджик и да се публикува във вестник „Знаме”.

Копие от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.                                              

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик