PostHeaderIcon"Закупуване на консумативи и материали, необходими във връзка с преместване деца и младежи в новоразкрити услуги" по Проект: "ШАНС"

There are no translations available.

Наименование Дата на публикуване/Неприложимо
Публична покана по чл.101б заедно с приложенията към същата

публикуване 03.10.2014

oттеглена 07.10.2014

Писмени разяснения по условията на обществената поръчка Неприложимо
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците Неприложимо
Договор Неприложимо
Допълнително споразумение към договор Неприложимо

Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договора за обществена поръчка

Неприложимо

 Информация за датата и основание за приключване или прекратяване на договора

Неприложимо