PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 14 октомври 2014 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

14 октомври 2014 г.

 

 

  • Община Пазарджик разработи Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г. по проект, финансиран от ОПАК. Проектът “Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик” е на стойност 78 106, 33 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-57/23.01.2014 г. По проекта е разработен и одобрен от ОбС – Пазарджик Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г., който е основен стратегически документ, дефиниращ целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано развитие на общината през започващия нов програмен период. Стратегическата част на документа е основана на установените от социално-икономическия анализ дадености на общината, както и на нейния потенциал, съобразени с политиките на различни нива на Република България и Европейския съюз. ОПР на община Пазарджик е публикуван на интернет страницата на Община Пазарджик в секцията «Регионално развитие». Извършена е и Предварителна оценка на ОПР на община Пазарджик за 2014-2020 г. Изготвена и одобрена от ОбС – Пазарджик е Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на Общински план за развитие, с помощта на която ще се следи процесът на неговото реализиране и постигането на целите му. Проектът се реализира в продължение на 9 месеца и приключва на 23.10.2014 г.;

 

  • Предстои Община Пазарджик да внесе искане за изменение по проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик” Договор №BG 161PO0011/5-02/2012/024. В обособена позиция №3 са включени 2 обекта:

 

- Обновяване на парк в Зоната на здравето на ул. „Д-р Никола Ламбрев”, кв. Моста Марица;

- Обновяване на градска жизнена среда в Зоната на здравето и изграждане на пешеходен мост (между Зоната на здравето и парк Острова) на ул. „Д-р Никола Ламбрев”.

Поради взето решение на Общински съвет за приватизация на „Зоната на здравето”, предложението на Община Пазарджик включва да се запази първият обект, който ще бъде възложен на избрания вече изпълнител, а вторият обект да бъде заменен със следните нови обекти:

- Обновяване на парк „Писковец”;

- Обновяване на междублокови пространства в кв. „Изток”, кв. 26 (по ПУП), ул. „Пловдивска”;

- Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Читалище „Никола Вапцаров”.

Ще бъде проведена нова обществена поръчка с три обособени позиции, които ще включват гореописаните обекти.

Общината ще изработи флаери за всички обекти, включващи основните точки за проектиране, които ще бъдат предоставени до всички домакинствата в посочените по-горе райони, като гражданите ще имат възможност да дадат препоръки и допълнения;

 

  • За изпълнител на обществена поръчка – открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект "Преливаем брод на р. Тополница при с. Юнаците, общ. Пазарджик, област Пазарджик"” е избран „Еко-Хидро-90” ООД гр. Пазарджик. По критерий „икономически най-изгодна оферта” дружеството е получило 97,85 точки от максималните 100 точки, при 85 точки за другия участник - „Евро Алианс Геотехника” АД гр. София. Предстои строителните дейности да бъдат изпълнени на р. Тополница при с. Юнаците, а срокът за изпълнението им е 40 календарни дни. Средствата за изпълнение на обекта, които са в размер на 451 937,30 лв., представляват целева субсидия от републиканския бюджет;

    

  • В Община Пазарджик вече функционира Център за социална интеграция и рехабилитация за лица със зрителни увреждания с капацитет 20 места. По данни на Дирекция „Социална политика” на територията на общината има регистирани 1 360 лица със зрителни увреждания, в това число 360 деца.Тези хора се нуждаят от психическа и социална подкрепа, приобщаване към общността,създаване на оптимални условия за корекционна и компесаторна       интеграционна работа с потребителите. ЦСРИ се намира на 2 ет. в сградата на ул. ”Пейо Яворов” №2 гр. Пазарджик. Услугата се предоставя от СНЦ ”Съпричастие”, като финансирането е от общинския бюджет и възлиза на стойност 50 000 лв;

 

  • Община Пазарджик ще бъде домакин на научна конференция на тема „География и регионалистика”, посветена на проф. Иван Батаклиев, която ще се проведе на 30 и 31 октомври, в навечерието на Деня на народните будители. Според предварителната програма се очаква да бъдат представени 85 научни доклада, като сред заявилите участие ще има учени от Босна и Херцеговина и Грузия. В рамките на конференцията ще бъде представена книгата „Проф. Д-р Иван Батаклиев. Избрани трудове” и ще се проведе организационна сесия на Българско географско дружество. Предвидена е специална сесия „Краезнание”, където ще бъдат изнесени научни доклади на изследователи от гр. Пазарджик за града и региона. В тази сесия са включени и три ученически разработки -       на ученици от Математическата гимназия, и научно-популярен филм, създаден от ученици от ОУ „Св. Климент Охридски”.

Всички доклади и изводи от конференцията са обобщени в сборник, който също ще бъде представен в рамките на двата дни. Очаква се да бъде подписан меморандум за сътрудничество между Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН и Община Пазарджик;

 

  • В периода 13-18 октомври 2014 г. стартира най-мащабната инициатива на мрежата от 28 информационни центъра. В цялата страна ще бъдат проведени разнообразни спортни събития и състезания за малки и големи. Цел на инициативата е по атрактивен начин да бъдат популяризирани резултатите от изпълнени проекти с европейско финансиране на територията на всеки един областен град. На 17 октомври 2014 г. /петък/ от 13.30 ч. в парк остров „Свобода“ Областен информационен център – Пазарджик и Община Пазарджик организират Областен лекоатлетически крос “Златна есен 2014”. За участие в кроса са поканени всички училища от 11-те общини в Област Пазарджик, в които учат ученици от V-ти до XII-ти клас. Лекоатлетическият крос за момичета и момчета ще се проведе в дистанции от 600 м, 800 м, 1 000 м и 1 200 м. Класиранията в лекоатлетическия крос ще бъдат отборни и индивидуални. Наградният фонд е осигурен по проект № 0078-ОПК-3.3 „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик”.