PostHeaderIcon"Доставка, монтаж, наемане и демонтаж на външна мобилна ледена пързалка в центъра на гр. Пазарджик"

There are no translations available.Наименование Дата на публикуване/Неприложимо
Публична покана по чл.101б заедно с приложенията към същата

публикуване 22.10.2014

Писмени разяснения по условията на обществената поръчка Неприложимо
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 11.11.2014
Договор 19.11.2014
Допълнително споразумение към договор Неприложимо
 Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договора за обществена поръчка

14.04.2015

 Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договор

Неприложимо