projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 55155.508.765 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Царица Йоанна” /Родопи/, площ: 7 914 кв.м.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 55155.508.765 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Царица Йоанна” /Родопи/, площ: 7 914 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решение № 187/26.09.2014 год., взето с Протокол № 10 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

за продажба на поземлен имот с идентификатор 55155.508.765 /пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка седем шест пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Царица Йоанна” /Родопи/, площ: 7 914 кв.м. /седем хиляди деветстотин и четиринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: 55155.508.653, 55155.508.654, 55155.508.655, 55155.508.656, 55155.508.657, 55155.508.658, номер по предходен план: квартал 513, парцел І-жил.стр., търговия и услуги, при съседи: 55155.54.29, 55155.508.660, 55155.508.659, 55155.508.649, 55155.508.757, съгласно Заповед за изменение на ПР № 141/02.09.2014 г. на Кмета на Община Пазарджик имотът попада в УПИ І-жилищно строителство, търговия и услуги в кв. 513, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4022/17.09.2014 г., вписан в дв.вх.рег. под № 9511/14.10.2014 г., том 35, акт № 111 при Агенция по вписванията, Служба по вписванията гр. Пазарджик, с начална тръжна цена 395 700,00 лв. /триста деветдесет и пет хиляди и седемстотин лева/ без ДДС.
             Търгът ще се проведе на 04.12.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, „Заседателна зала”, ет. 2.
До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 03.11.2014 г. до 03.12.2014 г. на място, след заявка в Общинска администрация Пазарджик.
Депозитна вноска в размер на 356 130.00 лв. /триста петдесет и шест хиляди сто и тридесет лева/ се внася до 16.30 часа на 03.12.2014 год. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.
Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 28.11.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.
Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 03.12.2014 г.
                                                 
За справки: стая 603, 605, 606, тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242