projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК СЕКТОР“ В СЕКТОР „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”, ОТДЕЛ „КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconСПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК СЕКТОР“ В СЕКТОР „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”, ОТДЕЛ „КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

С П И С Ъ К
 
НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК СЕКТОР“ В СЕКТОР „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”, ОТДЕЛ „КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 
След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността “Началник сектор” в сектор „Стопански дейности”, отдел „Канцелария на кмета” към Община Пазарджик,
 
Допуснати до явяване на тест са следните кандидати:
 
  1. Иван Александров Александров;
 
Тестът ще се проведе на 14.11.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 в Стъклена зала. Кандидатите следва да се явят в 09:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.
След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидати ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю на 14.11.2014 г. от 14:00 часа в сградата на Община Пазарджик.
 
Не се допускат до конкурс следните кандидати: Няма такива.
 
 
 
 
Председател на конкурсната комисия:
Румен Кожухаров – Секретар на Община Пазарджик