projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Главиница и с. Говедаре.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Главиница и с. Говедаре.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решение № 210/30.10.2014 год., взето с Протокол № 11 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

       За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Главиница и с. Говедаре.

Списъкът на обявените за продажба имоти /Приложение № 1/ с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 18.12.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, „Заседателна зала”, ет. 2.

Оглед на имотите може да се извърши от 17.11.2014 г. до 17.12.2014 г. на място.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 17.12.2014 г. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 12.12.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 17.12.2014 г.

       До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения.

       Не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица посочени в чл. 3, ал. 7 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

 

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242   

       

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СП И С Ъ К

на имотите - частна общинска собственост, обявени за продажба чрез

публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 18.12.2014 г.

 

                                                              

       с. Главиница


1.Поземлен имот № 004001, местност “ Шеолу ” по картата за възстановена собственост на с. Главиница, ЕКАТТЕ 15028, с площ 2.379 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1504/24.08.2009 г. вписан в дв. вх. рег. № 4265/25.08.2009 г., том ХV, Акт № 126 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик с начална тръжна цена 1190 лева (данъчна оценка 352,90 лева).

2.Поземлен имот № 015035, местност “ Топлика ” по картата за възстановена собственост на с. Главиница, ЕКАТТЕ 15028, с площ 0.338 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3552/08.05.2014 г. вписан в дв. вх. рег. № 3996/12.05.2014 г., том 15, Акт № 52 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик с начална тръжна цена 169 лева (данъчна оценка 50,14 лева).

3.Поземлен имот № 016001, местност “ Топлика ” по картата за възстановена собственост на с. Главиница, ЕКАТТЕ 15028, с площ 2.056 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1564/02.09.2009 г. вписан в дв. вх. рег. № 4720/15.09.2009 г., том ХVІІ, Акт № 71 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик с начална тръжна цена 1028 лева (данъчна оценка 305,00 лева).

       4.Поземлен имот № 016004, местност “ Топлика ” по картата за възстановена собственост на с. Главиница, ЕКАТТЕ 15028, с площ 2.117 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1566/03.09.2009 г. вписан в дв. вх. рег. № 4848/23.09.20009 г., том ХVІІ, Акт № 169 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик с начална търгова цена 1059 лева (данъчна оценка 314,10 лева).

5.Поземлен имот № 016005, местност “ Топлика ” по картата за възстановена собственост на с. Главиница, ЕКАТТЕ 15028, с площ 2.192 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1567/03.09.2009 г. вписан в дв. вх. рег. № 4851/23.09.2009 г., том ХVІІ, Акт № 172 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик с начална тръжна цена 1096 лева (данъчна оценка 325,20 лева).

6.Поземлен имот № 016006, местност “ Топлика ” по картата за възстановена собственост на с. Главиница, ЕКАТТЕ 15028, с площ 2.221 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1568/03.09.2009 г. вписан в дв. вх. рег. № 4868/23.09.2009 г., том ХVІІ, Акт № 189 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик с начална тръжна цена 1111 лева (данъчна оценка 329,50 лева).

7.Поземлен имот № 018002, местност “ Топлика ” по картата за възстановена собственост на с. Главиница, ЕКАТТЕ 15028, с площ 2.186 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1580/04.09.2009 г. вписан в дв. вх. рег. № 4846/23.09.2009 г., том ХVІІ, Акт № 167 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик с начална тръжна цена 1093 лева (данъчна оценка 324,30 лева).

8.Поземлен имот № 018003, местност “ Топлика ” по картата за възстановена собственост на с. Главиница, ЕКАТТЕ 15028, с площ 2.102 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1579/04.09.2009 г. вписан в дв. вх. рег. № 4844/23.09.2009 г., том ХVІІ, Акт № 165 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик с начална тръжна цена 1051 лева (данъчна оценка 311,80 лева).

9.Поземлен имот № 026007, местност “ Пенева нива ” по картата за възстановена собственост на с. Главиница, ЕКАТТЕ 15028, с площ 2.139 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1656/18.09.2009 г. вписан в дв. вх. рег. № 5149/02.10.2009 г., том ХІХ, Акт № 17 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик с начална тръжна цена 1070 лева (данъчна оценка 317,30 лева).

10.Поземлен имот № 026008, местност “ Пенева нива ” по картата за възстановена собственост на с. Главиница, ЕКАТТЕ 15028, с площ 2.120 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1657/23.09.2009 г. вписан в дв. вх. рег. № 5215/05.10.2009 г., том ХІХ, Акт № 72 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик с начална тръжна цена 1060 лева (данъчна оценка 314,80 лева).

11.Поземлен имот № 025004, местност “ Пенева нива ” по картата за възстановена собственост на с. Главиница, ЕКАТТЕ 15028, с площ 2.086 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1649/18.09.2009 г. вписан в дв. вх. рег. № 5157/05.10.2009 г., том ХІХ, Акт № 25 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик с начална тръжна цена 1043 лева (данъчна оценка 309,50 лева).

12.Поземлен имот № 026003, местност “ Пенева нива ” по картата за възстановена собственост на с. Главиница, ЕКАТТЕ 15028, с площ 2.013 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1652/18.09.2009 г. вписан в дв. вх. рег. № 5152/02.10.2009 г., том ХІХ, Акт № 20 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик с начална тръжна цена 1007 лева (данъчна оценка 298,60 лева).

13.Поземлен имот № 027001, местност “ Пенева нива ” по картата за възстановена собственост на с. Главиница, ЕКАТТЕ 15028, с площ 2.904 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1661/23.09.2009 г. вписан в дв. вх. рег. № 5220/05.10.2009 г., том ХІХ, Акт № 77 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик с начална тръжна цена 1452 (данъчна оценка 430,80 лева).

 

 

с. Говедаре

 

1.Поземлен имот № 015002, местност “Горна лъка ” по картата за възстановена собственост на с. Говедаре, ЕКАТТЕ 15271, с площ 2.298 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2432/06.04.2011 г. с начална тръжна цена 920 лева (данъчна оценка 340,90 лева).