projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в с. Черногорово.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в с. Черногорово.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 65/26.03.2014год., взето с Протокол № 4 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

       За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в с. Черногорово.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 19.12.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 18.11.2014г. до 18.12.2014г. на място, след заявка в кметство с. Черногорово.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 18.12.2014 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 15.12.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 18.12.2014 г.

 

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357                

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


С П И С Ъ К

на имотите, частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване

 

 

1. Урегулиран поземлен имот І – общ. в кв. 19 по плана на с. Черногорово, с площ 665,76 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №3924/11.07.2014 г., с начална тръжна цена 4 660 лева (данъчна оценка 2 739.70 лева).

                                 

2. Урегулиран поземлен имот ХХІ – общ. в кв. 19 по плана на с. Черногорово, с площ 716,93 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 3925/11.07.2014 г., с начална тръжна цена 5019 лева (данъчна оценка 2950,20 лева).

 

3. Урегулиран поземлен имот ХІІІ – общ. в кв. 81 по плана на с. Черногорово, с площ 885 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №81/01.04.2005 г., с начална тръжна цена 6 195 лева (данъчна оценка 1 770,00 лева).

4. Урегулиран поземлен имот ХVІІ – общ. в кв. 81 по плана на с. Черногорово, с площ 845 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №58/03.04.2003 г., с начална тръжна цена 5 915 лева (данъчна оценка 1690,00 лева

 

5. Урегулиран поземлен имот ХV – общ. в кв. 81 по плана на с. Черногорово, с площ 790 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №83/01.04.2005 г., с начална тръжна цена 5 530 лева (данъчна оценка 1580,00 лева)

 

6. Урегулиран поземлен имот ХІV – общ. в кв. 81 по плана на с. Черногорово, с площ 820 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №82/01.04.2005 г., с начална тръжна цена 5 740 лева (данъчна оценка 1640,00 лева)