PostHeaderIconВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:“СВЕТЛИННА ПРАЗНИЧНА УКРАСА В ГР.ПАЗАРДЖИК– ПРОФИЛАКТИКА И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ, ДОСТАВКА НА НОВИ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ”

There are no translations available.

Наименование Дата на публикуване/Неприложимо
Публична покана по чл.101б заедно с приложенията към същата

публикуване 13.11.2014

Писмени разяснения по условията на обществената поръчка Неприложимо
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 27.11.2014
Договор 1 / Договор 2 09.12.2014
Допълнително споразумение към договор Неприложимо
 Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договора за обществена поръчка
 Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договор

Неприложимо