PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 25 ноември 2014 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

25 ноември 2014 г.

 

  • Община Пазарджик ще предложи на публично обсъждане проекта за бюджет за 2015 г. Основните приоритети при съставянето на бюджета на община Пазарджик за 2015 г. са свързани с:

- повишаване ефективността от публичните разходи;

- увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги;

- продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми;

- реконструкции, основен и текущ ремонт на улици, булеварди и второстепенна улична мрежа, с цел подобряване на транспортния трафик.

- подобряване материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини;

- поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града.

Предвид факта, че не е спазено изискването до 31.10. да бъде внесен в Народното събрание проекта на държавен бюджет за 2015 г., проектът за бюджет на Община Пазарджик е разработен само в частта му за местни дейности, на базата на бюджетните взаимоотношения и трансфери за местни дейности, утвърдени със закона за държавен бюджет на Република България за 2014 година.

ОБЩ РАЗМЕР НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ - 21 338 643 лв.

        в това число:

- данъчни приходи - 5 847 000 лв.

Спрямо предходната година планът на данъчните приходи е увеличен със 587 000 лв. в резултат на преизпълнението им през настоящата година и на предприетите действия за увеличаването на събираемостта.

Не е предвидено увеличаване на данъчни ставки през 2015 г.

- неданъчни приходи - 15 491 643 лв.

- План за такса ТБО - 6 547 643 лв.;

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Очакваните суми са на база 95 % от утвърдените с бюджета за 2014 г., както следва:

- обща изравнителна субсидия, предназначена за допълване разходите за местни дейности - 5 411 000 лв.

- трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на пътища 223 000 лв.

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - 26 957 643 лв.;

 

  • В община Пазарджик е постъпил за одобряване и издаване и разрешение за строеж проект за нов мост над р. Луда Яна, на Републикански път Пазарджик – Пловдив. Новият мост е двуотворен, сглобяемо монолитна конструкция с габарити – дължина 51,3 м и ширина 14,50 м. За укрепване на речното дъно ще се изградят допълнително два дънни прага и заскаляване на дъното. Възложител на строежа е „Агенция „Пътна инфраструктура” гр. София. Стойноста на строителството ще възлиза на 2 178 880 лв. с ДДС, и срок за изпълнение на СМР 143 дни;

 

  • Община Пазарджик, след договаряне по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, ще сключи договор с „Еко-Хидро-90” ООД гр. Пазарджик за изпълнение на строителни дейности за обект: „Направа на просека за отбиване водите на р. Марица – западен участък от км 1+570 до км 1+730”. Работите са предвидени за извършване в коритото на р. Марица – участъка от км 1+570 /от вливане на р. Тополница в р. Марица/ до км 1+730. Тяхното възлагане се налага спешно, след като със Заповед №3118/ 17.11.2014 г. на кмета на община Пазарджик е обявено бедствено положение за част от територията на община Пазарджик, включваща зоната на тръбни кладенци № 1, 2, 3 и 4 от група изток, главните водопроводи за водоснабдяване на град Пазарджик и Помпена станция Мокрище. За овладяване на проявилото се бедствие със Заповед 3117/ 17.11.2014 г. е въведен в изпълнение общинския план за защита при бедствия в част “Наводнение”, одобрен на 28.03.2012 г. с Решение № 81, протокол № 4 от Общински съвет - Пазарджик.

В участъка на реката се предвиждат изкопни работи с багер при утежнени условия както на отвал, така и на транспорт, а след това – направа и уплътняване на диги от земно-скална маса и заскаляване с едроломен камък.

За достъп на техника до зоната за осъществяване на строителните дейности се предвижда да бъде положена основа от несортиран трошен камък фракция 0-63 мм с уплътняване, след като подходът до коритото на реката, и самият участък от нея се почистят от храстовидна и дървесна растителност.

Прогнозната стойност на строителните работи е до 391 726, 78 лв. без ДДС. Средствата ще бъдат поискани за възстановяване от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;

 

  • На 24.11.2014 г. започна принудително изпълнение на влезли в сила заповеди, издадени от кмета на община Пазарджик, за премахване на незаконни строежи: „ Въздушни кабелни мрежи” по улиците на територията на гр. Пазарджик. На основание чл. 225а, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е сключен договор между Община Пазарджик и фирма изпълнител „ЕЛЕКТРО-ИЛИЕВ” ЕООД за извършване на принудителното изпълнение на заповедите.

Премахването ще стане за периода от 24.11.2014 г. до 23.12.2014 г. с представители на фирмата изпълнител и представители на Община Пазарджик, дирекция „ Архитектура и териториално устройство”, отдел „Строителен контрол”. Премахването започва от центъра и ще обхване улици, по които е изпълнена кабелна канална мрежа, но въпреки това въздушните кабелни линии не са премахнати. След проведена среща между всички представители на кабелните оператори на територията на общината, никой от присъстващите не е заявил, че въздушните кабелни линии се обслужват от него, поради което   административното производство по премахването е образувано срещу неизвестен извършител;

  • Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празнични дни, с цел създаване на празнична атмосфера, Община Пазарджик обяви обществена поръчка чрез публична покана по ЗОП за изпълнение на “Светлинна празнична украса в гр. Пазарджик – профилактика и ремонт на съществуващи елементи, доставка на нови, монтаж и демонтаж”.

Изпълнението на поръчката ще обхване следните видовете дейности: Профилактика и ремонт на съществуващи елементи, използвани за украса на града в предишни години; Доставка на нови елементи; Монтаж и демонтаж на същите. Традиционно, както всяка година, украсата ще бъде монтирана на:

- общински сгради и знакови за община Пазарджик съоръжения и обекти, каквито са сграда на Община Пазарджик; сграда на Театъра; сграда на Младежки дом; Фонтана; Фонтан градска градина; Сух фонтан, Колоната и други;

- градини и зелени площи на територията на гр.Пазарджик като площад „К. Величков” с Елха; градина пред хотел “Тракия”; градина пред МГ “И. С. Аксаков”; градина пред МБАЛ „Здраве”; градинки в кв.„Запад” и др. такива площи;

- мостове и мостови съоръжения: мост на р.”Марица”; пешеходен мост при парк остров “Свобода”, 9 мостчета по ул. „Княгиня Мария Луиза” и кръгови;

- елементи по стълбове по главни пътни артерии и улици в гр. Пазарджик.

Михаела Филева и Вензи ще гостуват на жителите и гостите на община Пазарджик на 10 декември, когато с традиционно предколедно шоу ще светнат елхата и празничната украса на града. Началото на програмата е от 18 часа. Тогава ще бъде открита и зимната пързалка, ползването на която ще бъде подарък за децата и младите хора на нашия град.