PostHeaderIconОбществена поръчка с Предмет: „Осъществяване на Дейности по информация и публичност” по Проект: „ХОРИЗОНТ 2020”

There are no translations available.

Наименование Дата на публикуване/Неприложимо
Публична покана по чл.101б заедно с приложенията към същата

27.11.2014

Писмени разяснения по условията на обществената поръчка Неприложимо
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 22.12.2014
Договор 23.01.2015
Допълнително споразумение към договор Неприложимо
 Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договора за обществена поръчка
 Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договор

29.07.2015