PostHeaderIconПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

На пресконференция в община Пазарджик секретарят Румен Кожухаров и директорът на дирекция „Европейски фондове и програми” Николай Зайчев представиха напредъка по проект: А09 - 31 1010 С / 12.06.2009 „ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ”

            Г-н Кожухаров информира, че системата за електронно управление на община Пазарджик вече е получила сертификат за съответствие на системата, съгласно Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Въвеждането на системата за електронно управление ще дава възможност не само за предлагане на електронни услуги за гражданите и бизнеса, но и за плащане на таксите по електронен път.

            Вече е изградена цялостната система и са монтирани 27 киоска в населените места на територията на община Пазарджик и 3 киоска на територията на града. Това дава възможност на гражданите, които не разполагат със собствен компютър и/или интернет връзка да използват електронните услуги и да извършват плащанията по електронен път.

            Приключило е успешно обучнието на над 170 служители на общината за работа със системата за електронно управление.

            В понеделник, 11 юли 2011 година е пусната официално за публичен достъп новата интернет страница на община Пазарджик.

 

 

Допълнителна информация за проекта:

 

Общ бюджет: 758 100, 00 лева

Съфинансиране от Европейския социален фонд: 644 385,00 лв.

Национално съфинансиране: 113 715,00 лв.

Основни цели на проекта:

Да бъде подобрено и улеснено обслужването на гражданите и бизнеса чрез внедряване на електронна система за обслужване и управление на административните услуги, което ще доведе до повишаване на удовлетвореността на потребителите.

Специфични цели:

û       да се подобри обслужването на гражданите и бизнеса и да се намали бюрократичната тежест чрез въвеждане на система за електронно управление;

û       насърчаване въвеждането на принципите на електронно правителство, което ще осигури прозрачност на управлението;

û       облекчаване на достъпът до услуги на представители на уязвими групи и хората с увреждания.


Основни дейности:

Дейност 1:    Анализ на административната готовност на община Пазарджик за въвеждане на система за електронно управление;

Дейност 2:    Изработване на методика за цялостно изграждане на система за електронно управление;

Дейност 3:    Изграждане на система за улесняване на достъпът на представители на уязвими групи и хората с увреждания;

Дейност 4:    Изграждане на единна операционна среда за управление и предоставяне на електронни административни услуги в реално време;

Дейност 5:    Внедряване и тестване на системата и провеждане на съпътстващо обучение на служителите работещи с нея;

Дейност 6:    Популяризиране на система за електронно управление сред гражданите и бизнеса на община Пазарджик;

Дейност 7:    Дейности за визуализация и публичност.

 

Този документ е създаден в рамките на Проект подобряване на административното обслужване в Община Пазарджик чрез въвеждане на система за електронно управление, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор №А09-31-10C/12.06.2009.