projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в с. Мало Конаре, с. Юнаците и с. Oгняново.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в с. Мало Конаре, с. Юнаците и с. Oгняново.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 161/30.07.2014 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик,
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в с. Мало Конаре, с. Юнаците и с. Oгняново.
Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.
Търгът ще се проведе на 07.01.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – “Заседателна зала”, етаж 2.
Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 05.12.2014 г. до 06.01.2015 г. на място, след заявка в съответното кметство.
Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 06.01.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.
Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 29.12.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.
Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 06.01.2015 г.
 
За справки: стая 603, 605, 606, тел.(034) 402-286; 402-357; 402-242.               
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


С П И С Ъ К
на имотите, частна общинска собственост
за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване
 
 
 
с. Мало Конаре
1. Урегулиран поземлен имот VІ –общ. в кв. 197 по плана на с. Мало Конаре, с площ 427 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №1961/31.03.2010 г. с начална тръжна цена - 2 562 лева (данъчна оценка 1 918,70 лева).
2. Урегулиран поземлен имот VІІ –общ. в кв. 197 по плана на с. Мало Конаре, с площ 444 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №1962/31.03.2010 г. с начална тръжна цена - 2 664 лева (данъчна оценка 1 995,10 лева).
 
с. Юнаците
1. Урегулиран поземлен имот ХVІІІ-общ. в кв. 52 по плана на с. Юнаците, с площ 693 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 491/11.12.2006 г. с начална тръжна цена - 3 465 лева (данъчна оценка 1 372,10 лева).
 
с. Огняново
1. Урегулиран поземлен имот ХІ-399. в кв. 53 по плана на с. Огняново, с площ 683 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 1864/16.12.2009 г. с начална тръжна цена - 3 415 лева (данъчна оценка 3069,10 лева).
2. Урегулиран поземлен имот ХІІ-399. в кв. 53 по плана на с. Огняново, с площ 687 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 1865/16.12.2009 г. с начална тръжна цена - 3 435 лева (данъчна оценка 3087,00 лева).