projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения С Ъ О Б Щ Е Н И Е

PostHeaderIconС Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        

          На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 30, ал. 2 от ППЗК и взето Решение № 134/23.06.2011 г. на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик съобщава, че:

1. На 11.08.2011 г. (четвъртък) от 10,00 часа в “Заседателна зала”, ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, ще се проведе открито заседание на комисия, назначена от Кмета на Общината, за отваряне на офертите за участие в открита процедура за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.503.821, с площ 1195 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 190/18.10.2010 г. и части от улица с идентификатор 55155.503.9558, с обща площ 1420 кв.м., съгласно скица № 393/23.07.2010 г., издадена от дирекция „Архитектура” при община Пазарджик

          2. Документи за участие в процедурата се закупуват до 17.00 часа на 08.08.2011 г. (понеделник) включително, на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Центъра за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул.”България”№2, за сумата от 50 лева с включен ДДС, платима в брой.

          3. Депозитът за участие в процедурата е в размер на 1 800 лева /хилядя и осемстотин лева/ с ДДС и се внася до 16,30 ч. на 10.08.2011 г., по IBAN сметка: BG45 UBBS 8002 3300 2252 10, в “Обединена Българска Банка” АД – клон Пазарджик; BIG код: UBBSBGSF.

          4. Основните права и задължения по концесията, условията за осъществяването й и видовете гаранции са определени с Решение № 134/23.06.2011 г. на Общински съвет - Пазарджик.

          5. Обявлението за концесията е обнародвано в електронната страница на „Държавен вестник” под № 1 на 08.07.2011 г.

          6. Оферти за участие в процедурата се подават до 17,00 ч. на 10.08.2011 г. на гише № 3 в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в партерния етаж на сградата на Общината - гр. Пазарджик, бул. “България” № 2.

          7. Допълнителна информация може да се получи в стая 406 в сградата на Община Пазарджик или на телефон 034/402-266.