PostHeaderIconВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.ПАЗАРДЖИК И С.ЗВЪНИЧЕВО, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2015 Г.”

There are no translations available.

Наименование Дата на публикуване/Неприложимо
Публична покана по чл.101б заедно с приложенията към същата

15.12.2014

Писмени разяснения по условията на обществената поръчка Неприложимо
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 05.01.2015
Договор 06.01.2015
Допълнително споразумение към договор Неприложимо
 Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договора за обществена поръчка
 Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договор

Неприложимо