projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ “СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ И ОКЛНА СРЕДА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconСПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ “СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ И ОКЛНА СРЕДА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

С П И С Ъ К
 
НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ “СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ И ОКЛНА СРЕДА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 
 
 
След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността “Младши експерт” в дирекция “Строителство, транспорт и околна среда” към Община Пазарджик,
 
Допуснати до явяване на тест са следните кандидати:
 
 
  1. Васка Ангелова Коларова;
 
Тестът ще се проведе на 23.12.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 в Стъклена зала. Кандидатите следва да се явят в 9:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.
След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю на 23.12.2014 г. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик.
 
Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
  1. Мария Ангелова Николчева не притежава документ за завършен курс на обучение по строителство и строителен надзор.
 
 
 
Председател на конкурсната комисия:
Румен Кожухаров - Секретар на Община Пазарджик