projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ

                                      

                        

                 Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

                 Заповед № 179 / 26.11.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-РУП за УПИ ХVІ-1300, ХІ-1301,VІІ-1299 и ХVІІІ-1298 кв. 269 по плана на гр. Пазарджик

               Заповед №   181 / 01.12.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ   за УПИ І-60,За складови и обслужващи дейности / п.и. 55155.52.60 /, местн. „Атчаир” в земл. на гр. Пазарджик

              Заповед № 182 / 02.12.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП- ПЗ и РУП за УПИ VІІ-728, VІІІ-729, ІХ-731,730, Х-732, ХІ-733 и ХІ-734 в кв. 475 по плана на гр. Пазарджик

              Заповед № 185 / 10.12.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за улица с о.т.о.т. 295-96 заключена между квартали 173 и 120 по плана на с. Мало Конаре

              Заповед № 186 / 10.12.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за общински п.и. с идентификатор 55155.508.616 в УПИ ІІ-617, за МУЦ, за трудово политехническо обучение в кв. 508 по плана на с. Пазарджик

               Заповед № 188 / 11.12.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за общински имоти с пл. № 325, 324, 328, част от които попадат в регулацията на улица с о.т.о.т. 104-76, а останалата в УПИ VІ-325,326 в кв. 60 по плана на с. Дебращица

              Заповед № 190 / 13.12.2014 г. за изработване на проект за изменение   на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІ-680, VІІ-681, VІІІ-682, ІХ-683 в кв. 70 по плана на гр. Пазарджик

               Решение № 232 от 27 ноември 2014 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик с което се изразява предварително съгласие за преминаване през общински имоти 000020, 000019 и 011025, мектн. „Гелемена” в земл. Добровница

               Решение № 235 от 27 ноември 2014 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик с което се разрешава израбатване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за част от УПИ ІV-За озеленяване и спорт и ІV-За озеленяване в кв. 1335 по плана на гр. Пазарджик                                      

               Решение № 236 от 27 ноември 2014 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик с което се разрешава израбатване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за общински п.и. 55155.508.34, попадащ в УПИ ІХ-За озеленяване и теническа инфраструктура в кв. 508 по плана на гр. Пазарджик            

             Решение № 239 от 27 ноември 2014 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик с което се разрешава израбатване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. с №№ 119021 и 119022, местн. „Стърчи крак” в земл. на с. Црънча