projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Гелеменово.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Гелеменово.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 242/27.11.2014 год., взето с Протокол № 12 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Гелеменово.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 20.01.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от 19.12.2014 г. до 19.01.2015 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик или в кметство Гелеменово.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 19.01.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 14.01.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 19.01.2015 г.

 

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357                

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


 
С П И С Ъ К

на имотите - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на 20.01.2015 г.гр. Пазарджик


1. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1235 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, на ул. “Петър Бонев”, с площ 852 кв.м., /осемстотин петдесет и два кв.м./, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, съставляващ УПИ ІІ – търговия и услуги в кв. 36”а”по действащия регулационен план на гр. Пазарджик, ведно с построената в него масивна сграда с идентификатор 55155.506.1235.1, със застроена площ 345 кв.м.(в много лошо техническо състояние), като в югоизточната част е на едно ниво, а в северозападната част – на две нива, с предназначение – административна делова сграда, актувани с акт за частна общинска собственост №4051/07.11.2014г., с начална тръжна цена 109 050 лева, (данъчна оценка 49 894,80 лева).


с. Гелеменово


2. Урегулиран поземлен имот ІІ-търговия и услуги в кв. 6 по плана на с. Гелеменово с площ 128 кв.м, ведно с построената в него едноетажна масивна сграда с площ 36 кв. м., актувани с акт за частна общинска собственост №4039/15.10.2014 г. с начална тръжна цена4 350 лева (данъчна оценка 1 965,50 лева).