projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Главиница, с. Алеко Константиново и с. Росен.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Главиница, с. Алеко Константиново и с. Росен.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решение № 246/27.11.2014 год., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Главиница, с. Алеко Константиново и с. Росен /Приложение № 1/.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 21.01.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Община Пазарджик, „Заседателна зала”, ет. 2.

Оглед на имотите може да се извърши от 22.12.2014 г. до 20.01.2015 г. на място.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 20.01.2015 г. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 16.01.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 20.01.2015 г.

       До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения.

       Не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица посочени в чл. 3, ал. 7 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242          

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СП И С Ъ К

на имотите - частна общинска собственост, обявени за продажба чрез

публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 21.01.2015 г.


с. Главиница

    

1. Поземлен имот 079001 в местността “Гечево дере“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 5,091 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1539/31.08.2009 г., с начална тръжна цена 2 546 лева (данъчна оценка 134,70 лв.)

                    

2. Поземлен имот 008009 в   местността “Пенева нива“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,065 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1526/26.08.2009 г., с начална тръжна цена 533 лева (данъчна оценка 158,00 лв).

 

3. Поземлен имот 008005 в местността “Пенева нива“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 0,983 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1525/26.08.2009 г., с начална тръжна цена 492 лева (данъчна оценка 145,80 лв)

 

4. Поземлен имот 021008 в местността “Пенева нива“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 2,529 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1570/03.09.2009 г., с начална тръжна цена, определена от оценител на имоти – 1 265 лева (данъчна оценка 375,20 лв)

 

5. Поземлен имот 002019 в местността “Пенева нива“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 4,107 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1496/20.08.2009 г., с начална тръжна цена 2 054 лева (данъчна оценка 609,30 лв)

 

6. Поземлен имот 021003 в местността “Пенева нива“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 4,222 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1634/16.09.2009 г., с начална тръжна цена 2 111 лева (данъчна оценка 626,30 лв)

 

7. Поземлен имот 007005 в местността “Шелоу“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 0,588 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1524/26.08.2009 г., с начална тръжна цена 294 лева (данъчна оценка 87,20 лв)

 

8. Поземлен имот 007002 в местността “Шелоу“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,380 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1517/25.08.2009 г., с начална тръжна цена 690 лева (данъчна оценка 204,70 лв)

 

9. Поземлен имот 006013 в местността “Шелоу“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 6,781 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1514/25.08.2009 г., с начална тръжна цена 3 391 лева (данъчна оценка 1 006,00 лв)

 

10. Поземлен имот 106001 в местността “Дъбиките“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 2,372 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1540/31.08.2009 г., с начална тръжна цена 1 186 лева (данъчна оценка 351,90 лв.)

 

11. Поземлен имот 039003 в местността “Джибрияновица“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 2,914 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №1680/24.09.2009 г., с начална тръжна цена 1 457 лева (данъчна оценка 432,30 лв)

 

12. Поземлен имот 010019 в местността “Шелоу“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 4,035 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 4052/07.11.2014 г., с начална тръжна цена и 2 018 лева (данъчна оценка 598,59 лв)

 

13. Поземлен имот 010020 в местността “Шелоу“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 3,820 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 4054/07.11.2014 г., с начална тръжна цена 1 910 лева (данъчна оценка 566,70 лв)

 

14. Поземлен имот 010021 в местността “Шелоу“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 4,329 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 4055/07.11.2014 г., с начална тръжна цена 2 165 лева (данъчна оценка 642,21 лв)

 

с. Алеко Константиново

1. Поземлен имот 000529 в местността “Каратопрак“ по картата за възстановена собственост на с. Алеко Константиново, състоящ се от 68,551 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №1723 от 22.10.2009 г., с начална тръжна цена 30 848 лева (данъчна оценка 10 169,50 лв)  


с. Росен

 

1. Поземлен имот 412006 в местността “Павльовица“ по картата за възстановена собственост на с. Росен, състоящ се от 1,500 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3911 на 04.07.2014 г., с начална тръжна цена 480 лева (данъчна оценка 14,18 лв)