projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Черногорово.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Черногорово.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 243/27.11.2014 год., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Черногорово.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 27.01.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, “Заседателна зала”, ет. 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения. Не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица посочени в чл. 3, ал. 7 и чл. 3 “в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 23.12.2014 г. до 26.01.2015 г. на място, след заявка в Кметство Черногорово.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 26.01.2015 год. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 21.01.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 26.01.2015 г.

                                     

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286                 

 

 

 

 

 

                          ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 27.01.2015 г. от 11.30 часа

 

           с. Черногорово

        1. Поземлен имот № 035208, местност “Лаката” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, ЕКТТЕ 81089, с площ 3.144 дка., начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3821/09.06.2014г., с начална тръжна цена 1 100 лева (данъчна оценка 845.05 лева);

        2. Поземлен имот № 035221, местност “Лаката” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, ЕКТТЕ 81089, с площ 23.299 дка., начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3822/09.06.2014г., с начална тръжна цена 8 155 лева (данъчна оценка 6 269.76 лева);

        3. Поземлен имот № 035232, местност “Лаката” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, ЕКТТЕ 81089, с площ 4.330 дка., начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3823/09.06.2014г., с начална тръжна цена 1 516 лева (данъчна оценка 1 165.20 лева);

        4. Поземлен имот № 035207, местност “Лаката” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, ЕКТТЕ 81089, с площ 3.568 дка., начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3820/09.06.2014г., с начална тръжна цена 1 249 лева (данъчна оценка 960.15 лева);

        5. Поземлен имот № 050054, местност “Горна Авлия” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, ЕКТТЕ 81089, с площ 28.046 дка., начин на трайно ползване – Др. изост. нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3809/05.06.2014г, с начална тръжна цена 9 816 лева (данъчна оценка 4 160.62 лева);

        6. Поземлен имот № 010387, местност “Горна Авлия” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, ЕКТТЕ 81089, с площ 8.670 дка., начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: десета (2.190), четвърта (6.480), актуван с Акт за частна общинска собственост № 3800/05.06.2014г., с начална тръжна цена 3 035 лева (данъчна оценка 1 779.03 лева);

          7. Поземлен имот № 023077, местност “Куковски могили” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, ЕКТТЕ 81089, с площ 50.207 дка., начин на трайно ползване – Ерозирана нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3488/07.04.2014г., с начална тръжна цена 17 572 лева (данъчна оценка 5 658.33 лева);

        8. Поземлен имот № 002057, местност “Могилата” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, ЕКТТЕ 81089, с площ 35.965 дка., начин на трайно ползване –нива, категория при неполивни условия: осма (2.446), седма (33.519), актуван с Акт за частна общинска собственост № 3487/07.04.2014г., с начална тръжна цена 12 588 лева (данъчна оценка 2 025.79 лева);

        9. Поземлен имот № 009177, местност “Горни ливади” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, ЕКТТЕ 81089, с площ 11.505 дка., начин на трайно ползване – Др. изост. нива, категория при неполивни условия: трета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3825/09.06.2014г., с начална тръжна цена 4 027 лева (данъчна оценка 1 944.92 лева);

        10. Поземлен имот № 009178, местност “Горни ливади” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, ЕКТТЕ 81089, с площ 3.409 дка., начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: трета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3826/09.06.2014г., с начална тръжна цена 1 193 лева (данъчна оценка 1 058.49 лева);

        11. Поземлен имот № 017110, местност “Трънака” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, ЕКТТЕ 81089, с площ 6.400 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета (2.706), четвърта (3.694), актуван с Акт за частна общинска собственост № 3827/09.06.2014г., с начална тръжна цена 2 560 лева (данъчна оценка 852.97 лева);

        12. Поземлен имот № 020182, местност “Лочките” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, ЕКТТЕ 81089, с площ 3.161 дка., начин на трайно ползване – Из.нива - жп.кан., категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3812/05.06.2014г., с начална тръжна цена 1 106 лева (данъчна оценка 468.93 лева);

        13. Поземлен имот № 015003, местност “Гелеменски бозалък” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, ЕКТТЕ 81089, с площ 4.313 дка., начин на трайно ползване – Из.нива - жп.кан., категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3816/05.06.2014г., с начална тръжна цена 1 510 лева (данъчна оценка 639.83 лева);

        14. Поземлен имот № 002043, местност “Могилата” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, ЕКТТЕ 81089, с площ 8.441 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: седма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3824/09.06.2014г., с начална тръжна цена 2 954 лева (данъчна оценка 485.36 лева);

        15. Поземлен имот № 037278, местност “Прелога” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, ЕКТТЕ 81089, с площ 14.061 дка., начин на трайно ползване – оризище, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3829/09.06.2014г., с начална тръжна цена 5 524 лева (данъчна оценка 1 584.67 лева);

        16. Поземлен имот № 016057, местност “Горни храсти” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, ЕКТТЕ 81089, с площ 4.184 дка., начин на трайно ползване – Др. изост. нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3830/09.06.2014г., с начална тръжна цена 1 464 лева (данъчна оценка 471.54 лева).