PostHeaderIconВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА РАЗСАД НА СЕЗОННИ ЦВЕТЯ ЗА ЗАЦВЕТЯВАНЕ НА ОБОСОБЕНИ ЦВЕТНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

There are no translations available.

Наименование Дата на публикуване/Неприложимо
Публична покана по чл.101б заедно с приложенията към същата

07.01.2015

Писмени разяснения по условията на обществената поръчка Неприложимо
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 30.01.2015
Договор 19.02.2015
Допълнително споразумение към договор Неприложимо
 Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договора за обществена поръчка
 Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договор

Неприложимо