projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно публикувана процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на разсад на сезонни цветя за зацветяване на обособени цветни площи на територията на община Пазарджик".

PostHeaderIconСъобщение относно публикувана процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на разсад на сезонни цветя за зацветяване на обособени цветни площи на територията на община Пазарджик".

ДО

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл.101б, ал.3 от Закона за обществените
поръчки, Ви, информирам, че Община Пазарджик, в качеството си на възложител, е
публикувала на Портала за обществени поръчки публична покана за възлагане на
обществена поръчка с предмет "Доставка на разсад на сезонни цветя за зацветяване на
обособени цветни площи на територията на община Пазарджик".

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки под уникален код 9037830

Настоящото съобщение има информативен характер.