projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Category Blog НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

PostHeaderIconНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

There are no translations available.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ 

Стъпка 1: Учредяване и регистриране на Сдружение на собствениците
Учредяване и регистриране на СС се извършва по реда на раздел III от ЗУЕС.
Заявлението за учредяване на СС съдържа следните приложения:
  • Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец – приложение № 1копие, заверено „Вярно с оригинала“;

  • Протокол за поставяне на поканата по образец – приложение № 2копие, заверено „Вярно с оригинала“;

  • Протокол от общото събрание на собствениците по образец – приложение № 3 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

  • Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците по образец – приложение № 4. Споразумението се съставя в два еднообразни екземпляра – един за сдружението и един за публичния регистър на общината.

 

След учредяване на СС в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание, по реда, предвиден в закона, се извършва регистрацията на СС в общината. Общинските власти вписват СС в публичен регистър и издават на сдружението Удостоверение за регистрация, копие от което се прилага към Заявлението за интерес и финансова помощ /ЗИФП/.

СС се вписва в регистър БУЛСТАТ (чл. 25 ал. 5 от ЗУЕС).

 

Стъпка 2: Сдружение на собствениците заявяват интерес пред общината чрез Заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ (приложение № 5 - образец) за участие в програмата на базата на постигнато 67 % съгласие (изчислено съгласно ЗУЕС).

Заявлението съдържа следните приложения:

  • Справка на собствениците на самостоятелните обекти по образец – приложение № 6 – попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на СС;

  • Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

  • Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец – приложение № 7 копие, заверено „Вярно с оригинала“;

  • Протокол за поставяне на поканата по образец – приложение № 8копие, заверено „Вярно с оригинала“;

  • Протокол от общото събрание на СС по образец – приложение № 9, съдържащ решения съгласно Методическите указания и нотариална заверка на подписа на управителя под протоколните решения – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

  • Декларация - не член на СС - приложение № 12.

Заявлението за учредява на СС и ЗИФП се комплектуват и подават на гише № 4 в Център за информация и услуги на гражданите, в сградата на община Пазарджик.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ: 

Контролен лист 
Схема_минимални помощи_27012015
Договор СС-община_Приложение
Договор за целево финансиране_Приложение

Last Updated (Monday, 02 February 2015 11:56)