projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР“ В СЕКТОР “ОБСЛУЖВАНЕ”, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ “БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconСПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР“ В СЕКТОР “ОБСЛУЖВАНЕ”, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ “БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК


 

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР“ В СЕКТОР “ОБСЛУЖВАНЕ”, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ “БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК


 
След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността “Старши инспектор” в сектор “Обслужване”, отдел “Местни данъци и такси”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик,
 
Допуснати до явяване на тест са следните кандидати:
 
  1. Неделка Огнянова Горостанова
  2. Иван Жоров Панчев
  3. Илиян Младенов Иванов;
 
Тестът ще се проведе на 09.02.2015 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 в Стъклена зала. Кандидатите следва да се явят в 9:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.
След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю на 09.02.2015 г. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик.
 
Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
     1. Върбина Андонова Боева – не притежава минимално изискуемия професионален опит в областта на данъчното законодателство, както и изискуемата специалност;
     2. Маргарита Георгиева Радеване притежава изискуемата специалност за длъжността;
     3. Иван Стефанов Навущанов – не притежава минимално изискуемия професионален опит в областта на данъчното законодателство, както и изискуемата специалност за длъжността;
     4. Треперина Георгиева Чилова – не притежава изискуемата специалност за длъжността.
 
 
 
Председател на конкурсната комисия:
Георги Гайдаров – Директор дирекция “Бюджет и общинска собственост”