projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Покрит пазар за търговия на дребно”

PostHeaderIconСъобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Покрит пазар за търговия на дребно”

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„Покрит пазар за търговия на дребно”

 

 

Местонахождение: в собствен имот с идентификатор 55155.508.645, в землище гр. Пазарджик, УПИ ІІ – 645 „Търговия и услуги”, кв.512.

 

Възложител: „ТРОЛИЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ПАЗАРДЖИК” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Цар Шишман” №7, ет.1

 

 

      Предоставената в Община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /06.02.2015 г. - 19.02.2015г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ