projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Разширение на съществуващ обект „Автопарк””

PostHeaderIconСъобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Разширение на съществуващ обект „Автопарк””

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е


На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„Разширение на съществуващ обект „Автопарк””

 

Местонахождение: в ПИ 119021 и ПИ 119022, местност „Стърчи крак”, землище на с. Црънча, общ. Пазарджик.

Възложител: „ЕВРОПА ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №57.

                                                              

          Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /10.02.2015 г. - 23.02.2015г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ