PostHeaderIconВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА МАРКИРОВКА”

There are no translations available.

Наименование Дата на публикуване/Неприложимо
Публична покана по чл.101б заедно с приложенията към същата

13.02.2015

Писмени разяснения по условията на обществената поръчка Неприложимо
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 19.03.2015
Договор Неприложимо
Допълнително споразумение към договор Неприложимо
 Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договора за обществена поръчка

Неприложимо

 Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договор

Неприложимо