projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти с. Главиница.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти с. Главиница.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 153/25.07.2013 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

       За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти с. Главиница.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 18.03.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 18.02.2015 г. до 17.03.2015 г. на място, след заявка кметство с. Главиница.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 17.03.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 10.03.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 17.03.2015 г.

 

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357                

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

С П И С Ъ К

на имотите, частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 18.03.2015 г. от 11.30 часа

        

              с. Главиница

 

      

         1. Урегулиран поземлен имот VІІ-общ. в кв. 50”а” по плана на с. Главиница, с площ 530 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 7/10.09.1999 г., с начална тръжна цена – 4 240 лева (данъчна оценка 2 381,60 лева).

 

         2. Урегулиран поземлен имот VІІІ-общ. в кв. 50”а” по плана на с. Главиница, с площ 530 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 8/10.09.1999 г., с начална тръжна цена – 4 240 лева (данъчна оценка 2 381,60 лева).