projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Организация и Провеждане на специализирани и групови обучения с ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - "Провеждане на специализирани и групови обучения"...

PostHeaderIconСъобщение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Организация и Провеждане на специализирани и групови обучения с ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - "Провеждане на специализирани и групови обучения"...

ДО
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
 
Във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл.27, ал.2 от Закона за обществените поръчки, Ви, информирам, че Община Пазарджик, в качеството си на възложител, е открила с Решение 327 от 17.02.2015 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Организация и Провеждане на специализирани и групови обучения с ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - "Провеждане на специализирани и групови обучения", ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - "Осигуряване на транспорт за участниците в изнесените обучения" и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - "Осигуряване на хотелско настаняване, хранене и зали за обучения за изпълнение на изнесените обучения" " по Проект: "ХОРИЗОНТ 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа по приоритетна ос II. "Управление на човешките ресурси", под-приоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация" на Оперативна Програма "Административен Капацитет" - (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз по Договор за безвъзмездна финансова помощ ?М13-22-128/29.07.2014.г. между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПАК.".
 
Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на дата 17.02.2015г.
Настоящото съобщение има информативен характер.