projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, едноетажна масивна сграда – топла връзка – преустроена в павилион за закуски, със застроена площ 77.00 кв.м., находяща се в двора на ОУ „Хр. Ботев” – гр. Пазарджик

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, едноетажна масивна сграда – топла връзка – преустроена в павилион за закуски, със застроена площ 77.00 кв.м., находяща се в двора на ОУ „Хр. Ботев” – гр. Пазарджик

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 254/18.12.2014 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 13

 ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, а именно: сграда с идентификатор 55155.503.1310.3, представляваща едноетажна масивна сграда – топла връзка – преустроена в павилион за закуски, със застроена площ 77.00 кв.м. /седемдесет и седем квадратни метра/, построена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1310, съставляващ УПИ І – училище, в кв. 412 по плана на гр. Пазарджик, находяща се в двора на ОУ „Хр. Ботев” – гр. Пазарджик, при съседи: 55155.503.1310, 55155.503.1310.1, 55155.503.1310.4, актуван с Акт за публична общинска собственост № 533/25.07.2001 г., вписан в дв. вх. рег. № 262/31.01.2002 г., том І, Акт № 81 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – за търговия, при начална месечна наемна цена без ДДС – 140,00 лв. /сто и четиридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 

Търгът ще се проведе на 24.03.2015 г. от 14.30 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 23.02.2015 г. до 23.03.2015 г. на място, след заявка в ОУ „Хр. Ботев” – гр. Пазарджик.

Депозитната вноска е в размер на 168.00 лв. /сто шестдесет и осем лева/ и се внася до 16,30 часа на 23.03.2015 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 18.03.2015 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 23.03.2015 г.

 

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357