projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Решение №19 от 12.02.2015 г. на Общински съвет - Пазарджик, взето с протокол №2, относно Приемане бюджета на Община Пазарджик за 2015 година.

PostHeaderIconРешение №19 от 12.02.2015 г. на Общински съвет - Пазарджик, взето с протокол №2, относно Приемане бюджета на Община Пазарджик за 2015 година.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

19

от 12 февруари 2015 година, взето с Протокол №2

 

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Пазарджик за 2015 година.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година,


Р Е Ш И:

 

               1.Приема бюджета на Община Пазарджик за 2015 година., съгласно приложения 1, 2 и 3, както следва:

1.1.   По прихода в размер на 58 154 372 лв., в т.ч.

1.1.1. Приходи за делигирани от държавата дейности в размер на 36 510 894 лв.;

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансирани дейности 21 643 478 лв.;

в т.ч. трансфер за драматичен театър «К. Величков» - 100 000 лв.;

1.1.3. Преходен остатък от 2014 в размер на 1 849 292 лв., разпределен съгласно приложение № 9.

1.2. По разходите в размер на 58 154 372 лв., в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 36 510 894 лв., в т.ч. от собствени приходи.

1.2.2. За държавни дейности дофинансирани с общински приходи 891 000 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на   20 752 478  лв.

1.3. Приема и утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа, съгласно приложение №12.

1.4. Приема разчети за целеви разходи и субсидии, както следва за:

1.4.1. Членски внос - 20 000 лв.

1.4.2. Помощи за погребение - 2 000 лв.

1.4.3. Субсидии за читалища - 543 830 лв.

1.4.4. Субсидии за спортни клубове - 216 000 лв.

1.4.5. Субсидия за компенсиране на „Тролейбусен транспорт-Пазарджик” АД за извършвания от дружеството безплатен превоз на граждани на възраст над 70 години и на лица с първа и втора група инвалидност – навършили 68 години в размер на 220 000 лв., платими на 12 равни месечни вноски.

1.4.6. Помощи за фонд „Инвитро”- 30 000 лв.

1.4.7. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.1.4.1.- 1.4.6.

               2.Приема поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи, собствени бюджетни приходи, средства от ЕС и преходен остатък, съгласно приложение №4.

2.1.   Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 1 084 100 лв., за държавни дейности 313 000 лв. и за местни дейности 771 100 лв.

               3.Определя максималния размер на общинския дълг за 2015 година, съгласно приложение №5, както следва:

3.1. Максимален размер на новия общински дълг – 0 лв.

3.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината – 0 лв.

3.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2015 г.-3 819 670 лв.

               4.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно приложение №6.

               5.Определя за 2015 г. числеността на персонала по раздели и дейности, съгласно приложение №7.

               6.Приема разчет за разходите и разпределението на средствата, както и поименното изброяване на обектите, които ще се финансират чрез §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи през 2015 г., съгласно приложение №8.

               7.Определя сума в размер на 846 233 лв. от просрочените задължения от минали години в местни дейности, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2015 година и определя сума в размер на 170 000 лв. от просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година.

7.1.   Приема план-график за разплащане на отчетените просрочени задължения, съгласно приложение № 11.

               8.Приема и определя следните лимити за разходи:

8.1. Определя лимит за посрещане на гости и представителни разходи и подаръци на кмета на общината в размер на 65 000 лв. /в т. ч. 45 000 лв. за общинска администрация и 20 000 лв. за общински съвет/.

8.2. Определя размера на компенсацията с бюджетни средства за пътни разходи на работниците и служителите за междуселищен транспорт на сто на сто от цените на абонаментните карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт и по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно, съгласно следните категории длъжности:

8.2.1. Артисти – танцьори и музиканти със специално образование от Ансамбъл за народни песни и танци;

8.2.2. Оркестранти, диригенти, балетисти, хористи и солист от СОД „Маестро Георги Атанасов”;

8.2.3. Началник отдели, експерти и специалисти от общинска администрация, назначени с конкурс.

8.2.4. Компенсирането с бюджетни средства да се извършва срещу фактури, билети, абонаментни карти или фактура, с приложени към нея фискални бонове за заредено гориво на личните автомобили, посочени данни за вида и марката на личното моторно превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа, по които се установяват пътните пари. Работещите в една организация или творчески звена, пътуващи от едно и също населено място, да пътуват с минимален възможен брой автомобили от гледна точка на тяхната вместимост. При представена фактура за заредено гориво на личните автомобили се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение.

8.2.5. Възлага на кмета на общината да утвърди списък на длъжностите и на лицата, които имат право на заплащане на транспортните разноски.

8.3. Определя средства за СБКО в размер на 3% от плановите разходи за заплати на лицата назначени по трудови правоотношения за 2015 г.

               9.Възлага на кмета на общината да подпомага разходите за погребения на лица, починали на територията на община Пазарджик – самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане. Помощта включва разходите за: издаване на смъртен акт, отпечатване на 5 броя некролози, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба или кремиране.

               10.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода (2015, 2016, 2017 г.), съгласно приложение № 10.

               11.Определя максимален размер на новите задължения за разходи в края на годината, които могат да бъдат натрупани през 2015 година по бюджета на общината, в размер на 5% от средногодижния размер на отчетените разходи за последните четири години.

               12.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи в края на годината, които могат да бъдат поети през 2015 година по бюджета на общината в размер на 30% от средногодижния размер на отчетените разходи за последните четири години.

               13.Определя разходването на бюджетните средства да се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

13.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.

13.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи; за лихви и погашения по главниците по общинския дълг; за покриване на просрочените задължения от минали години в размера определен по т.7; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.

               14.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност и функция, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност и функция или от една дейност и функция в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15. Възлага на кмета:

15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно приложение №13.

15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

15.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

16. Упълномощава кмета:

16.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския.

16.2. При възникване на временен надостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2015 година дава право на кмета на общината да ползва заеми от бюджетни и извънбюджетни сметки на общината.

16.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

16.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

16.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

17. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно приложение №13.

17.1. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от 2015 г. прилагат система на делегирани бюджети, която дава право на директора:

17.1.1. Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства.

17.1.2. Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му разходи.

17.1.3. Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците в рамките на утвърдената численост.

17.2. Дава право на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на делегираните бюджети да реализират собствени приходи от такси, цени на услуги и управление на общинска собственост.

17.3. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на делегираните бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за направените през месеца вътрешни компенсирани промени и получените трансфери от други бюджети.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

21

9

7

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик