PostHeaderIconВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: УЛИЦИ: ОТ ОСОВА ТОЧКА 7 И ОТ ОСОВА ТОЧКА 10 ДО ОСОВА ТОЧКА 17 И ОСОВА ТОЧКА 18; ОТ ОСОВА ТОЧКА 14 ДО ОСОВА ТОЧКА 16; І - ВИ ЕТАП: ОТ ОС.Т. 7 ДО ОС.

There are no translations available.

Наименование Дата на публикуване/Неприложимо
Публична покана по чл.101б заедно с приложенията към същата

10.03.2015

Писмени разяснения по условията на обществената поръчка Неприложимо
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 25.03.2015
Договор 30.03.2015
Допълнително споразумение към договор Неприложимо
 Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договора за обществена поръчка

03.08.2015

 Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договор

Неприложимо