projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Tърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сбор и с. Величково.

PostHeaderIconTърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сбор и с. Величково.

О Б Щ И Н А  П А З А Р Д Ж И К

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 38/26.02.2015 год., взето с Протокол № 3 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сбор и с. Величково.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 16.04.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, “Заседателна зала”, ет. 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения. Не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица посочени в чл. 3, ал. 7 и чл. 3 “в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 13.03.2014 г. до 15.04.2015 г. на място, след заявка в съответното Кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 15.04.2015 год. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 08.04.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 15.04.2015 г.

                                       

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286                 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 16.04.2015 г. от 11.30 часа

 

с. Сбор

 1. Поземлен имот 132024, местност “Възстановими граници“ по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 2,781 дка., с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3750/03.06.2014 г. с начална тръжна цена - 918 лева.

 2. Поземлен имот 076024 местността “Луда Яна“ по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 4,156 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 2370/22.02.2011 г., с начална тръжна цена - 1371 лева.

3. Поземлен имот 076011, местността “Луда Яна“ по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 3,399 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 2369/22.02.2011 г., с начална тръжна цена - 1122 лева.

 

с. Величково

1. Поземлен имот № 000728 по картата за възстановена собственост на с. Величково, с площ 4,157 дка., начин на трайно ползване „скала”, при граници и съседи: поземлен имот № 000505 - полски път на Община Пазарджик,  поземлен имот № 000518 - полски път на Община Пазарджик, поземлен имот № 099002 - нива на Иванка Георгиева Петева и 000687-др. жилищен терен на ДПФ-МЗГ и др., актуван с акт за частна общинска собственост № 4127/10.02.2015 г., с начална тръжна цена 5 500 лева.