projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Црънча и Мало Конаре, община Пазарджик.

PostHeaderIconTърг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Црънча и Мало Конаре, община Пазарджик.

О Б Щ И Н А  П А З А Р Д Ж И К

 На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 26/26.02.2015 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 3

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Црънча и Мало Конаре, община Пазарджик, а именно:

1. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ кафене с отделен вход с квадратура 45.00 кв.м. /четиридесет и пет квадратни метра/, находящо се в североизточната част от първи етаж с три входа на част от двуетажна масивна сграда /кметството/, построена в УПИ Х-кметство, в кв. 38 по регулационния план на с. Црънча, Акт за публична общинска собственост № 301/17.12.2014 г., с предназначение – за търговия, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, начална месечна наемна цена без ДДС – 81,00 лв. /осемдесет и един лева/.

2. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 16,30 кв.м. /шестнадесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, находящо се на първия етаж в двуетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ХХІ – битов комбинат, в кв. 30 по плана на с. Мало Конаре, при съседи на помещението: север – стълбище, изток – склад на кметството, запад – улица и юг – магазин, Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., с предназначение – за търговия, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, начална месечна наемна цена без ДДС – 40,00 лв. /четиридесет лева/.

Търгът ще се проведе на 15.04.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 16.03.2015 г. до 14.04.2015 г. на място след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за позиция № 1 - в размер на 97.20 лв. /деветдесет и седем лева и двадесет стотинки/.

- за позиция № 2 - в размер на 48.00 лв. /четиридесет и осем лева/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 14.04.2015 г. в касата на съответното кметство.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 06.04.2015 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 14.04.2015 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357