projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за разделителната ивица по бул.” Стефан Караджа” по действащия план на гр. Пазарджик.

PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за разделителната ивица по бул.” Стефан Караджа” по действащия план на гр. Пазарджик.

                    СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за разделителната ивица по бул.” Стефан Караджа” по действащия план на гр. Пазарджик. С ПР за зелената разделителна ивица по бул. “Стефан Караджа” се проектират нови кв. 156а, 156б и 156в, за които се обособява нови УПИ, съответно за кв. 156а – УПИ I-за паркинг, II и V с отреждане “озеленяване” и УПИ III и IV с отреждане “За търговия и услуги”; за кв.156б-УПИ I и III с отреждане “озеленяване”и УПИ II- за паркинг; за кв.156в-УПИ I, III, V и VII с отреждане “Озеленяване”, УПИ II – Бензиностанция, IV- за търговия и услуги и VI- за паркинг, а с ПЗ за новообособените УПИ с отреждане “ За търговия и услуги”, както и за тези с отреждане “Бензиностанция” се предвижда ниско етажно, свободно стоящо застрояване с височина до 3,6м., при показатели за зона “Оо”- П заст. 100% и Кинт. 3,0, съгласно означенията на приложения проект.

Проектът е изложен в Информационния център на Общината, етаж I-ви.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 т.5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 19 /13.03.2015 г. на Държавен вестник.