projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обявление относно конкурс за възлагане управлението на социалната услуга “Обществена трапезария”, като общинска дейност в гр.Пазарджик.

PostHeaderIconОбявление относно конкурс за възлагане управлението на социалната услуга “Обществена трапезария”, като общинска дейност в гр.Пазарджик.

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37 и чл.38, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, кметът на Община Пазарджик със Заповед № 533/ 13.03.2015г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социалната услуга “Обществена трапезария”, като общинска дейност в гр.Пазарджик.

 

           1. Условия за участие: В конкурса могат да участват: български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство, които са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане.

2. Изисквания към кандидатите: опит в управлението на социални услуги; наличие на определен работен капацитет (техническо оборудване; персонал – брой, квалификация), съгласно нормативните изисквания; наличие на организационен капацитет; наличие на определен финансов ресурс, с който кандидатът ще участва като собствен принос при предоставяне на услугата (финансово участие на кандидата).

3. Характеристика и специфика на предоставяните социални услуги:

Обществена трапезария е социална услуга общинска дейност, предоставяна в общността. Социалната услуга е насочена към задоволяване потребностите от храна на възрастни хора, които не могат сами да си я осигурят.

Целева група: социално слаби възрастни хора, болни и трудноподвижни, които не могат сами да осигурят прехраната си.

Максималния капацитет на Обществената трапезария е 50 места. Потребителите на обществената трапезария се сменят на всеки два месеца на ротационен принцип.

   4. Конкурсната документация на стойност 20.00 лева с включен ДДС, съгласно чл.53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, най-късно до 30.04.2015 г. включително, . в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2.

5. Краен срок и място за подаване на документите. Дата и час на провеждане на конкурса: Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17.00 часа на 11.05.2015 г., в запечатан непрозрачен плик в един оригинален екземпляр и едно копие. Документите се подават лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка надписан “Оферта за предоставяне на социалната услуга Обществена трапезария, адресирана до Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Дирекция “Социални дейности” при Община Пазарджик.

Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес.

Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 12.05.2015 год. от 15.00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет.2 (Стъклена зала).

Допълнителна информация на тел. 034/402-356, ет. 9, стая 907 и 034/402-303, ет. 8, стая 810.