PostHeaderIconВъзлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Приемане, пренасяне и доставяне на пратки /универсални и неуниверсални пощенски услуги/ за нуждите на общинска администрация - Пазарджик".

There are no translations available.

Наименование Дата на публикуване/Неприложимо
Публична покана по чл.101б заедно с приложенията към същата

17.03.2015

Писмени разяснения по условията на обществената поръчка
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 04.05.2015
Договор
Допълнително споразумение към договор Неприложимо
 Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договора за обществена поръчка

Неприложимо

 Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договор

Неприложимо