projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Приемане, пренасяне и доставяне на пратки /универсални и неуниверсални пощенски услуги/ за нуждите на общинска администрация - Пазарджик".

PostHeaderIconСъобщение относно възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Приемане, пренасяне и доставяне на пратки /универсални и неуниверсални пощенски услуги/ за нуждите на общинска администрация - Пазарджик".

ДО
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ
 
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
 
Във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Ви, информирам, че община Пазарджик, в качеството си на възложител, епубликувала на Портала за обществени поръчки публична покана за възлагане наобществена поръчка с предмет "Приемане, пренасяне и доставяне на пратки /универсалнии неуниверсални пощенски услуги/ за нуждите на общинска администрация - Пазарджик".
 
 
Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки под уникален код 9039871.
 
Настоящото съобщение има информативен характер.