projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІІ – производствена дейност и услуги в кв. 44 по плана на с. Хаджиево

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІІ – производствена дейност и услуги в кв. 44 по плана на с. Хаджиево

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решение № 62/26.03.2015 год., взето с Протокол № 4 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІІ – производствена дейност и услуги в кв. 44 по плана на с. Хаджиево, ЕКАТТЕ 77061, с площ 1 315 кв.м. /хиляда триста и петнадесет квадратни метра/, при граници на имота: север – УПИ ХVІІІ-общ., изток – УПИ ІІІ-374, юг – УПИ ХІІІ-производствена дейност и услуги, запад - улица, ведно с построения в него навес с три оградни стени със застроена площ 369 кв.м. /триста шестдесет и девет квадратни метра/, метална конструкция, строен през 1988 г., актувани с Акт за частна общинска собственост № 4164/16.03.2015 г., вписан в дв.вх.рег. № 2423/18.03.2015 г., акт № 127, том 9 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

Начална тръжна цена: 30 238.00 лева /тридесет хиляди двеста тридесет и осем лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 12.05.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, „Заседателна зала”, ет. 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 09.04.2015 г. до 11.05.2015 г. на място, след заявка в кметство с. Хаджиево.

Депозитна вноска в размер на 40% от началната тръжна цена се внася до 16.30 часа на 11.05.2015 год. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 05.05.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 11.05.2015 г.

                                              

За справки: стая 603, 605, 606, тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242